EXCLUSIVE

ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್!

"ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಆತಾಂ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್" ಆನ್ಯೆಕಾ ಜೂರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. "ಅಳೆ.. ತುಮಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿತಾತ್ ಖಂಯ್ ನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ತುಮ್ಚಿ ಕೆಟಗರಿಚ್ ಸಮಾ ನಾಯಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೊ ಕೆಟಗರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀಜೆ” "ಖಾಂಯ್ಚೊ ತೊ ನವೊ ಅವಾರ್ಡ್?” “ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್!” "ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್?" ಪೂರಾಯ್ ಜೂರಿ ಎಕಾಚ್ ಫರಾ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ. "ವ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ಚ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ಕಳೀತ್ ಆಸಾಯೆ, ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್?" "ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ ಕಳ್ಚೆಂ.. ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಪುಣೀ ಕಾಡ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹೆಂ ಎ.ಸಿ ಕೂಡ್. ಹಾಂಗಾ ವೋತ್ ಆಸಾಯೆ?" ಸಿಲಾನ್ ಹಳೂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಜೂರಿನ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಆಡ್ ಧರ್ಲೊ! "ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೆ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕೆಂಡಾಂಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್?" "ಪೂರಾ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ ದ್ಗರ್ಮಾನ್! ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಅಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್!" ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ತಾಣೆಂ ಚಸ್ಮಾ ಲಾಯ್ಲೆಂ.  "ಅರೆ! ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಬರಿ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?!"

Read More »
  • ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್

    ಸತಾ ಆನಿ ನಿತಿ ಪಾಸುನ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಬರೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಖೊಟೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ, ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅನಿತಿಚೊ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಅನಿತಿಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬಳಾನ್ ಬಲಿ ಕರ್ತಾನಾ ನಿತಿವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ತಸಲೊ ರಾಗ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಖೊಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದುರುಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಅನಿತಿಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಚುಕಿಂಕ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಚುಕಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾಚೊ ರಾಗ್ ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನೈಂ. ಚುಕಿಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನೈಂ. ಚೂಕ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ.

    Read More »
Share ...please don\'t COPY !