• ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ

  ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ - ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

  Read More »
 • ಖುಣಾಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಪರ್ಜಾ…

  ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮೂನೆಚೊ ಗೊಂದೋಳ್.. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಾಸ್ಣೀಕ್ ಘುಸ್ಪೋಡಿತ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ (state of perpetual confusion) ದವರ‍್ಲಾಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ನ್ಹಂಯ್.

  Read More »
 • ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

  ಭುತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜಾಂವ್ ತಿ ಭುತಿ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಮಾಚಿ ವಾ ಸ್ಟೀಲಾಚಿ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಭುತಿ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾವೆಳಾರ್ ನಿಂವೊನ್ …

  Read More »
 • ಫುಲಾಂಚಿ ಖುಣಾಂ

  ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ, ವೋಂಟ್ ಸುಕ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ವೊಂಟಾರ್ ಜೀಬ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತರೀ ಕೊಡು ಕೊಡುಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಅಳೆ, ಅಜ್ಯಾಪ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಫುಲಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆಂ ತುರ‍್ತಾನ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಘಡ್ಯೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಬೊಟ್ಲೆರಾಮಾ, ಕೊಣಾಂಯ್ಚಿ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಪುಣೀ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಗೀ?” “ನಾಂ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಪಾಡೆ ಅಶೆ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್‌ಗೀ ಖಂಚಿಂಯೀ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂತ್, ಆಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್.”

  Read More »
 • ಬಾಬಾಚಿಂ ಭಾತಾಂ

  ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ತೇ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋಲ್ ಜಾತಾನಾ ವಾ ವಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕಸಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.. ಇತ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆತಚ್

  Read More »
 • ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್

  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ. “ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆಮಿ ಆಜ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳೆ ದಾಕ್ಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ತೆ ಕಶ್ಟತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಜೆಜುನ್ …

  Read More »
 • ಸುಟ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಬಂಧಡ್

  ಮಾಸ್ಳಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಸುಕ್ಣೆಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ತಾ ಪುಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಭೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಮನಿಸ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಪರಿದಿಭಾಯ್ರ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾನಾ. …

  Read More »