ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್
ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್...
ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಅಲೋಕ್‌ನಾಥಾಪರಿಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಟಿಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರಾಶರ್ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪರಾಶರಾನ್ ನವೆಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್, ತೊ ಕೆಬೆಜಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪರಾಶರಾಕ್ ಹೆಂ ಫೊಕಾಣ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಂತ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಲೊ. ಕಪೂರಾನ್ ಪರಾಶರಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಪರಾಶರ್ ರಾಜಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜೊಡೆಂ ಉದೆಲೆಂ!

0
ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ : 74

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ : 74

“ಸ೦ಬ೦ದ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಸಯ್ರಿಕ್ಯಾ೦ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಪ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ಕ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ‍್ಲಾ೦. ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆನಿ ಸುಣ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಶಾಪಾವ್ಟಿ೦ ಎಕೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪುತಾಥ೦ಯ್, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತರಿ ಉಲಯ್ತಾ? ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ತಶಿ ಆನಿ ತಿ ಸಮಾಜ್ ತಶಿಚ್ ಆಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್. 

  0
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್.

ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್.

“ಅಳೆಗೇ...ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಚಾ ಬಾಲ್ಕನಿಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬುಚಿ ಅಂಗಡ್ ಆನಿ ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾ...ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ತಾಚಿ ಖಂತ್. ಸಕ್ಲಾ ವಚೊನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲೊನ್ ಪಳಯ್. ಮಂಡೊ ಕೊರ್ಪಿಶೆಂ ಕರ್ಚೆ ಹಾಚಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಕಾ ಜಾಯ್.…?” ಜಯಂತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಹುನ್ ಕಾಫಿ ಫುಂಕುನ್ ನಿವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. “ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಚೆಂ…?”ತಿ ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲಿ. 

  9
ಕವಿತಾ

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್

"ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂತಾಂಚೆಂ ಕ್ಲಬ್ ನ್ಹಂಯ್; ಬಗಾರ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್" ಮ್ಹಳಾಂ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕವಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಹ್ಯಾ ರಚ್ನೆಂತ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರೆಕ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್.  

  19
Search
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ?

ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ?

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ, ಕೊರೆಂ - ಪಿಕ್ಕಾಸಾಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂನಿ ಭಾವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ - ಭಾಂಗಾರ್ ಉಸ್ತುಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌‌ಚ್ ಸಯ್. ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಭಾತಾಚೆ ಕೃಷೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಉಣಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾ ತೆವ್ಶಿಂ ರೈತ್ ಘುಂವ್ಲೆ. ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ, ಕೊಬಾಚೆ ಗಾದೆ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲೆ. ಕಾವೇರಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಬು ಕರುಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಸುಮಾರ್ 75 ಹಜಾರ್ ಎಕ್ರ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೃಷಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆತಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್‌ಪಾಕ್. 

  0
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್

ಭಾಶಾಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ನಜೊ - ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಭಾಶಾಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ನಜೊ - ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಜಾತಿಚೊ ಹೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್  obsession  ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾತಾ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಆನಿ ಟೆರರಿಸಂ ಉದೆತಾ. ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಕಸ್ಲ್ಯೋಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಪ್ರಾಸ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಮಾದ್ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್. 

  6
ಉತ್ರಾಂ - ನಮಾನ್

ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್

ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್

"ಪಯ್ಶಾಂಚಿಂ ಲೆಕಾಂ ಪೂರಾಂ ತುಂ ಕಶೆಂ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸಿ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಗ್ರುವಾ ( ಸಂಭಾವನ್ ) ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ Trust begets Trust (ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ) ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? 

  1
ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುಎಇಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಯುಎಯಿಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 90% ಲೋಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾಚೊ. ಮೋದಿ ಭೆಟ್ ಕೇವಲ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಯುಎಇಂತ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಜಾತೆಲೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿ ಧೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

  3
ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ / ಫೊಟೊ ಆಲ್ಬಮ್

ದುಬಂಯ್ತ್ ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ

"ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಯ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚೊ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಉಪೆಗ್ ಕರುನ್ , ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ , ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಒದ್ಗಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಲೆಂ" ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ , 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನವಿಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಚೆ ಬಿಸ್ಫ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೊ

1
ಹೀರೊ - ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ ಆಲ್ಬಮ್

0