ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ - 01
ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ...
ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಬರಾಬರ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆಂ - ಏಕಾಚ್ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್-ಏಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಿಕೊಣ್ ! ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೊಳೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಟ್ರೀಜಾ ಆಜೂನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊಂ, ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ, ತೋಂಡ್ ಧುಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ಟೀವಿ ಘಾಲಿ. ಟೀವಿರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ವಾರ್ತಾ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್. ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಟ್ರೀಜಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ ಆನಿ ಲೊಣಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಚ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಐರಿನಾಗೆರ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್.

0
ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೆಸ್ತ್

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೆಸ್ತ್

ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಬ್ರಮಾಚೆ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊಯ್ ಏಕ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಸರ್ವ್ ಶೊಪಾಂನಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಕ್ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ' ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡಿಂ ಶೊಪಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾರಿಚ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. 

  1
ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 84

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 84

ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಉಟ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ವಚ್ಯಾಂ!’ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ರಮಿನ್ ತೊ ಧರ್‍ಲೊ ಆನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ತಾನಾ ರಮಿ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಿಚ್ಚರ್ಡಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಉಬ್ಲೆಂ. ರಿಚ್ಚರ್ಡಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ ಆನಿ ರಸ್ಮ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಂಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತ್ಲೊ.

  0
Search
ವಿಶೇಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಚ್ - EAEN

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಚ್ -  EAEN

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ EAEN ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬರೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಸುರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸುರಾತ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಶಾ " ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್, EAEN ನಿರ್ಮಾಪಕ್. 

  3
ವಿಡಂಬನ್

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. 'ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ' ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ up yours ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 

  7
ಕವಿತಾ

ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಸಮಾದಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ "ಪಾವನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ" ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಊಬ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಿಣಾನ್ ಖಬ್ರೆಂಚೊಚ್ ಉಜೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಕವಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆತ್; ಜಸೊ, 

  0
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್

"ರೆನಿಟಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜೊ ಮೋಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಹಾಂ, ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಯೆತ್...". ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ ರೆನಿಟಾ? ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಕ್ಲೆರ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ತಾಂಶೆಂ ಜಾಲಿ. 

  4