SHORT STORY

ತಾರುಂ

ಘರಾ, ಚಿಂತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾತನಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ, ಧನಿಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಕಶೆಂ ತರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಲೊ! ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತಾತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 'ನಾನಿ' ಆಸಾತ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಾನಿಯಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ವ್ಹಡಾಂಚೊ ಜುಲುಮ್ ತರೀ ವ್ಹಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಯ್. ತ್ಯಾ ನಾನಿಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಸುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶೆಂ ನಯ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್, ಧನಿನೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಧನಿ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ. ಧನಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ದೆಕುನ್!

Read More »
  • ಆಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

    'ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಗಿ ತುಕಾ?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. 'ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?' 'ಕೊಣಿ ಕಿತೇಂಯಿ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. 'ಜ಼ಾಣಾಂಯ್‌ಗಿ ವಲ್ಲಿ ತುಂ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಗಡಂಗಾಗಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗಾರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಂತ್? ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಆಸ್ತಿಂಗಿ?

    Read More »
  • ಆಂಬ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಬ್ಯಾರ್

    "ಮಿಂತ್ರಾ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಜಾಳಿರ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ನೆಸುಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ಜೋಡಿ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ತೀನ್ ಜೋಡಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಬೇಂಕ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಖಂಯ್ ವರುಂಕ್ ಕಂಜೂಸಿ ಕರ್ನ್? ವೆತಾನಾ, ವೊರ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ?" ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ರಜಾರ್!  ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ. "ಅಮೆಜೊನ್ ಜಾಳಿರ್- ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆಸಾ. ಬರೆ ಬರೆ ನಾಮ್ಗಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸುಣ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಏಕಾ ಜೋಡಿ ವಾಣ್ಯಾಂಕ್,  ತೀನ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್." "ಬೂಕ್... ಬೂಕ್ ... ಬೂಕ್, ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಬೂಕ್, ವಾಚ್‌ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್.

    Read More »

RECENT POSTS

Share ...please don\'t COPY !