• ಕೊಂಕ್ಣಿ ‘ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್’

    "ರಾಯಾ, ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಾಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!" "ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಗಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾ! ತಾಚೆಂಚ್ ಹಾಡ್ ಮೋಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಹಾಡಾಚೆಂ ಸೂಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಣ್ಖುಲೊ ತೊ!" "ವ್ಹಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಂವ್ ಟೊಮಿ ರಾಯಾ!" "ಟೊಮಿ?" "ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಹೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾದಿಸಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿಚಿ ಬೊಶಿಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಂಗೀ ಪಾಕಾಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಗೀ ಕಾಂಟೆ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್,ಮೇಕಪ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಣ್ಕುಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾಂ!" "ಅಳೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಧನಿಯಾನ್ ಅರ್ಧೊ ಖಾವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ." ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ್! ರಾಯ್ ತಟಕ್ಕ್! ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ!

    Read More »
  • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ದಾವರ್ ಸಾಬ್

    ದಾವರ್ ಆನಿ ಜಯಚಂದ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಆಸಾತ್. ಸಾಮಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಜ್ ತಾಂಕಾ ವಿಜಯ್ ಜಾಯ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ವಿಜಯ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ತೆ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಾವರಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ… ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ದಾವರಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ದಾವರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್… ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆತಸ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ದಾವರ್’ – ಮ್ಹಳ್ಳಿ 1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೀವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವೆಕ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತರ್ ?

    Read More »

Recent Posts