ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ - ನ್ಯಾನೊ ದೀಶ್ಟ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ 3D ಕವಿ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ
ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ( ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಾಲಕ್) ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮದಾಮೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುನ್ ಹಾಂಗಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಮರುಭೂಮಿಚ್ಯಾ ಧರ್ತೆರ್ ಗಳಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಭಿಕೆಚೊ ಪಾಗ್ ತರೀ , ತ್ಯಾ ಪಾಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವೊರಾಂಕ್ ಲೇಖ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಹಿನೊ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾಗ್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ತೊ ಮೆಳಾನಾ. ಪುಣ್ ಮದಾಮೆಚಿಂ ಪಂಚಾತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ರಾವಾನಾಂತ್. ವಿದೇಶಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಡಂಭರಾಭರಿತ್ ಭಂವ್ಡ್ಯೊ ರಾವಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆನಿ ನವ್ಕರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಕವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ಜಳಾರಿಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಭೊವ್‌ಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ತರೀ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಜೆ.

0
ಕವಿತಾ

ದುಕಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್

ದುಕಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ವಿಚಾರಾಚೆ ಅತ್ಮೆ ಮೊಡ್ಯಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ. ಕೋಣ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ? ತೇಂಯ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ನೆಗಾರುನ್ ? ಮೂಟ್ ಬಿಗ್ದುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ? ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ? ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕಿ ಕೀ ತೊ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. 

  2
ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 76

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 76

“ಎಕೆ ಚಲಿಯೆ ಆನಿ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮದ್ಲೊ ಫರಕ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತು೦ ರಾಕ್ತಾಯ್?” “ಫರಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!” ನರ‍್ಗಾನಾಸ್ತಾ೦ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. “ಪುಣ್ ತೊ ಫರಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮಧೆ೦, ಸ್ಥನಾ೦ಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾ೦ತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?” “ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಡೆನಿಸ್ ಸರ್!” “ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ಲಗ್ನ್೦ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ.” 

  0
Search
ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂಕಣ್ : SPECIAL EPISODE

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ !

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ !

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲಿ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಏಕುಣ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಹಾಂವೆ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಅನ್ನು, ಕ್ಲೊಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್, ಮರ್ವಿನ್, ವೀವಿಯನ್, ಜೋವಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮೈಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವರಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಗಲಾಟೊಚ್ ಗಲಾಟೊ! ಕಿತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಕಿತೆಂ ಕಂತಾರಾಂ, ಕಿತೆಂ ನಾಚ್ ಆನಿ ...

  6
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ಘುಂವ್ಡಿ

ಘುಂವ್ಡಿ

ನಿರ್ಮಲಾಚಿ ಆಶಾ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ದೀಪಿಕಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಬಯ್ಲಾಂ. ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್? ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೀಪಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ ವ್ಹಯ್...

  9
ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ

ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಆಶೀರ್ವಚನ್

ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಆಶೀರ್ವಚನ್

ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ, ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ (KWAA) - ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಧಪ್ತರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಬೆಂದೂರ್‌ವೆಲ್ ಕುನಿಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸೊನ್, ಬೆಂದುರ್ ವಾರ್ಡಾಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೋರ್ಪರೇಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಫಿಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  8
ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ್

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ

ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿ ಕಲಾವಿದಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ - ಮಂದಿರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತೆನ್ ’ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ನಾಟಕ್‌ ಕೃತಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಜನೆರ್ 31 , 2016 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಫಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

  0
ವರ್ದಿ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ಘಟಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಮುಂಬಯ್ ಘಟಕಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಘಡ್ಲೊ. ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ/ಬರಯ್ಣಾರ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

0
ನವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಆಶೀರ್ವಚನ್

 

ಬೆಳ್ಳೆವಿಶನ್. ಕೊಮ್ , ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್, ಆರ್ಸೊ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ.

3