ನ್ಯೂಸ್ ರೂಂ
ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್
ಮೆಲ್ ಕ ಮಿಯಾರ್

ಸತ್ರಾ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಅಡೇಜ್ ಲಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಮೆಲಾ. ಚಾರ್ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ದೇಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ದೆಸಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹೊ ದೇಸ್ ತೀನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಏಕ್, ದೆಸಾವಯ್ರ್ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್, ಆನ್ಯೆಕ್ ಐಎಸ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ- ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್. ಹಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ- ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಡವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಹೊ ದೇಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಯೀ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ. 

3
ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ 

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 91

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ - 91

ಪಳೆ ಹೆಲೀನಾ, ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅವ್ಗುಣಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಜಾಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾ ಮದ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಯಾ ಸಮಡ್ತ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦, ಆಮಿ ಪಾದ್ರಿ, ಒಕತ್ ವಾ೦ಟ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ೦ಪಾ೦ವ್ಡರ್. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ - ತೊ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್  ನವಾಲ್ ನಾ. ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕೇಜ್ ಎಕ್ ಘೆ. 

  0
ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್

ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್

ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೇಶರ್ತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವ್.

  16
Search
ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್

ಚಿಕಾಗೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಅನ್ವಾರ್ ?

ಚಿಕಾಗೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಅನ್ವಾರ್ ?

ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಆರ್ಚ್‌ದಿಯೆಸೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಟಾತ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಕತ್ ಧಂಡಳ್ಳ್ಯಾ; ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂಚ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಶಾಲಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. 

  3
ಕವಿತಾ

ಧುಳ್

ಧುಳ್

ಧುಳ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧುಳಿಚಿ ಅಗಾದತಾ ವಿಶೇಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೌರವ್ಯೂಹ್, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಂಮುಕಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್‌ ಚ್ ಎಕಾ ಧುಳಿಕಣಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ?  ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೊ ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧುಳಿಕ್ ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ.

  0
ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ...

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ  ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಮಾತಿ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂತು ಉಸ್ವಾಸ್ ಪುಂಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಉಸ್ವಾಸ್ ಪುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧರ್ತೆವಯ್ಲಿ ಮಾತಿ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ..... ಖಂಯ್ಚಿ ಮಾತಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.... ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆವಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ..? 

  2
ಖಾಸ್ಕಿ ಗಜಾಲ್

ಪದ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ...

ಪದ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ...

ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಶೆತ್. ಕಾಂಯ್ ರಾಸ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ತಾನಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಚವ್ಕೆಂತ್ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ತಾನಾ... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖೊಲಿ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಹಾವೊ ಜಾಯಿಚ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ಸೆಲ್ಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾವ್ಣೆರ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆರ್ ದವರ್ನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೀ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೀ. 

  6