SUNDAY SPECIAL

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಣಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ತಾರ್: ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಮಾರ್ ಫಾರ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ'ಧಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ, "ಹ್ಯಾ ಘಾಟಾಗಾರಾಂಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಖಂಯ್ ಯೆತಾ! ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ರಿಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ನಾಚ್ತಾತ್!' ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾಂದ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಗಂಭೀರ್ ಸುರೂಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ, ಮಾರಾ ಮಾರಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹೊಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಗಲಾಟೊ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್, ಬೆಂಕಾಂಕ್, MYX ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿ ದಿಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ರಜಾ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋರ್ಡಿಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸೆಂ ಭಿತೆರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

Read More »
  • ಮರ್ಣಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್

    “ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಮರ್ಣಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಜಿನಾನ್ ಯೀ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ... ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ’...ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಚ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೀ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ...ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಣ್, ಭಾವ್ – ಭಯ್ಣ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ, ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಅಮಾಲಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಹಾಡ್ಕುಟೊ ಜಾವ್ನ್, ಮರ್ಣಾ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆತಾಂ, ಮೊನೊ ಆಸೊನ್...‘ಸ್ವತಂತ್ರೆಚಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ...’ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ!.”

    Read More »
  • ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

    Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

    Read More »