Trending Now

COLUMN

ಮರೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಭೋವ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್. ತೆ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ, ತಾಂಚಿಂ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಸತ್, ನೀತ್. ಮಯಾಮೋಗ್, ದಯಾಮಯಾ, ಗರೀಬಾಂಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸುನ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಮನಾಂಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ದೆಖ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ವ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್. ತೆ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ. ಲೋಕ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಮುಖಕಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಮರಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾನಾ.

Read More »
  • ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

    "ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

    Read More »
Share ...please don\'t COPY !