ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೊಚ್ ದುಡ್ವಾವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಹಾಂತು ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಮೊಗಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಫಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮೋಗ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೋಲ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾ.

►  ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಆತಾಂ ಜಾಲೊ ಕೊಡು

ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ, ಹಜಾರ್ ಮೆಲೊ
ರಾತಾರಾತ್ ಜಳ್ಳೊ ದಿವೊ
ಮುಯೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮೆಜ್ತಾಂ
ತೆಲಾ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಪುರುಲ್ಲೊ ತೊ ಕಸೊ ಹಾಡುಂ?

ಲೊಕಾ ಖೆಟಿಂತ್ ಅಪ್ಟೊನ್-ದಾಪ್ಟೊನ್
ಧಾಂವಾಂ-ಧಾಂವಿಂ ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ
ಲೊಂಕ್ಡಾ ಪೆಟಿಂತ್ ದಾಂಬುನ್-ದಾಂಬುನ್
ಭರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕೆದೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಪೆಟಿ ಬೀಗ್ ಕಸೆಂ ಮೊಡುಂ?

ಪುರ್ಲಲೊ ತೊ ವಾಳಯ್ನ್ ಖೆಲೊ
ಭರ್ಲಲೊ ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ನ್ ಮೆಲೊ
ಫರ್ಲಲೊ ತೊ ವೊಳ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ
ಉರ್ಲಲೊ ತೊ ಕಾಳ್ಯಾಕ್ ವೆಲೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಆತಾಂ ಧವೊ ಕಸೊ ಜೊಡುಂ?

ನೊಟಾಂ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಉಜೊ
ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ನಜೊ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಡು
ಸರ್ಗ್ ಜಾತೊ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಮಜೊ

ದುಡು ದುಡು ನಾಕಾ ದುಡು
ಮೊಗಾನ್ ಮಾಕಾ ಸರ್ಗ್ ವೊಡುಂ

► ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Check Also

ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್

ಸತಾ ಆನಿ ನಿತಿ ಪಾಸುನ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಬರೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಖೊಟೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ, ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅನಿತಿಚೊ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಅನಿತಿಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬಳಾನ್ ಬಲಿ ಕರ್ತಾನಾ ನಿತಿವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ತಸಲೊ ರಾಗ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಖೊಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದುರುಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಅನಿತಿಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಚುಕಿಂಕ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಚುಕಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾಚೊ ರಾಗ್ ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನೈಂ. ಚುಕಿಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನೈಂ. ಚೂಕ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !