Trending Now

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೊಚ್ ದುಡ್ವಾವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಹಾಂತು ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಮೊಗಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಫಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮೋಗ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೋಲ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾ.

►  ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಆತಾಂ ಜಾಲೊ ಕೊಡು

ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ, ಹಜಾರ್ ಮೆಲೊ
ರಾತಾರಾತ್ ಜಳ್ಳೊ ದಿವೊ
ಮುಯೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮೆಜ್ತಾಂ
ತೆಲಾ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಪುರುಲ್ಲೊ ತೊ ಕಸೊ ಹಾಡುಂ?

ಲೊಕಾ ಖೆಟಿಂತ್ ಅಪ್ಟೊನ್-ದಾಪ್ಟೊನ್
ಧಾಂವಾಂ-ಧಾಂವಿಂ ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ
ಲೊಂಕ್ಡಾ ಪೆಟಿಂತ್ ದಾಂಬುನ್-ದಾಂಬುನ್
ಭರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕೆದೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಪೆಟಿ ಬೀಗ್ ಕಸೆಂ ಮೊಡುಂ?

ಪುರ್ಲಲೊ ತೊ ವಾಳಯ್ನ್ ಖೆಲೊ
ಭರ್ಲಲೊ ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ನ್ ಮೆಲೊ
ಫರ್ಲಲೊ ತೊ ವೊಳ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ
ಉರ್ಲಲೊ ತೊ ಕಾಳ್ಯಾಕ್ ವೆಲೊ

ದುಡು ದುಡು ದುಡು
ಆತಾಂ ಧವೊ ಕಸೊ ಜೊಡುಂ?

ನೊಟಾಂ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಉಜೊ
ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ನಜೊ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಡು
ಸರ್ಗ್ ಜಾತೊ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಮಜೊ

ದುಡು ದುಡು ನಾಕಾ ದುಡು
ಮೊಗಾನ್ ಮಾಕಾ ಸರ್ಗ್ ವೊಡುಂ

► ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Check Also

ಮರೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಭೋವ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್. ತೆ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಭಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಾನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ, ತಾಂಚಿಂ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಸತ್, ನೀತ್. ಮಯಾಮೋಗ್, ದಯಾಮಯಾ, ಗರೀಬಾಂಚಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸುನ್ ವಾವುರ್ಚಿಂ ಮನಾಂಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ದೆಖ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ವ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್. ತೆ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಲೋಕ್ ಜಮ್ತಾ. ಲೋಕ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಮುಖಕಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಮರಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತೆ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಸಾನಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !