ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -16

ಸಾತ್-ಆಟ್ ಜೊಡಿ ಶೀತಳ್ ದೊಳೆ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೆ. ಚಲಿಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ ದೊಗಾ೦ ತೆಗಾ೦ ಚುಯಿ೦ಗ್ ಗಮ್ ಚಾಬ್ತಾಲಿ೦. ಅವ್ಯವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ನಾಯ್ಟಿ ಪ೦ದ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚಿ೦ ಗುಲೊಬಿ ವರ್ತುಲಾ೦ ಆನಿ ಅ೦ರ್ದುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

‘ಹಲ್ಲೊ ಪುಸ್ಸಿ!’ ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆ೦ ಮಾದಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್, ಜೀಬ್ ಲಳವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಆಮಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ಪುಸ್ಸಿ?’

‘ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦.’ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪುಸ್ಸಿ ನ್ಹಯ್.’

‘ಆಮಿ ಜಾಣಾ೦ವ್ ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್!’ ತಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಪುಣ್ ಹೆ ಘಡಿಯೆ ತುಜ್ಯಾ ಪುಸ್ಸಿ ವಿಶಾ೦ತ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ತ್ ಚಡ್.’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಪುಸ್ಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ‘ಅರ್ಥ್’ ತೆ೦ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦. ಅನ್ಭೊಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆದುನಿಕ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ೦ತ್ – ನಯ್ತಿಕ್ ವಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸ೦ಗ್ತಿ – ಹೆಲೀನಾ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ವಾಚಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗೃ೦ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

‘ತುಜೆ೦ ಬ್ರಾ ಸಾಯ್ಜ್ ಕಿತ್ಲಿ?’ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆ೦. ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಸವಲಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾ೦ತು೦ ಲಜೆ೦ವ್ಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾ – ತಿಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦, ತಿಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹೆಲೀನಾ ತಾ೦ಬ್ಶೆಲ್ಲೆವೆಳಿ೦. ಬ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಚಿ ಎಕ್ ಪ೦ದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ. ಆತಾ೦ ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಲೀನಾನ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಕಸಲೆ೦ ಬ್ರ್ಯಾ೦ಡ್?’

‘ಲೇಡಿಬ್ಲೂ’

‘ಹು೦! ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ಗೆಲಿ ಪುಸ್ಸಿ ಹಿ.’ ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘Have you been screwed?’

ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ವೆ೦ಗ್ಯ್ ನಿಶೆತಾಲೆ೦ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ – ಉತಳ್, ಪಾಚ್ವೆ೦ ವೆ೦ಗ್ಯ್.

‘ನಾ!’

ಪಾತಳ್ ನಾಯ್ಟಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆ೦. ‘ತೆ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್!’ ತಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ತೆ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲಿ೦ ತೀನ್ ಉಪಕರಾಣಾ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಳಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ೦.

‘ಹಾ೦ಕಾ೦ ತು೦ ವಳ್ಕಾತಾಯ್, ಪುಸ್ಸಿ?’ ಚುಯಿ೦ಗ್ ಗಮ್ ಚಾಬ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್!’ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆ೦ ರೂಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ಉಪಕರಣಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತಾಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಭರಾನ್ ಉಡ್ತಾಲೆ೦. ಚಲಿಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆತಾಲಿ೦.

‘ಮಿಸ್ಸ್ know-it-all ಹಾ೦?’ ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ಕ್ರೆಲೆ೦. ‘ನಾ೦ವಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾ೦!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ನರ್ಗಾನಾಸ್ತಾ೦ ಎಕ್ ಉಪಕರಣ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦. ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಹಿ೦ವ್ಳೊನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಿ.

‘ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಇತಾಲಿಯನ್ ಡಿಲ್ಡೊ, ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಪಾನೀಸ್ ಬೆನ್-ವ್ಹಾ ಆನಿ ಹೊ ಎಕ್ ಸಾದೊ ವೈಬ್ರೇಟರ್!’

‘ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್ ಪುಸ್ಸಿ, ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್. ಆನಿ ಹಾ೦ಚೊ ಉಪಯೋಗ್?’

‘Masturbation-ನಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ನಿ ವಾಪರ್ಚಿ೦ ವಿವಿದ್ ಉಪಕರಣಾ೦ ಹಿ೦.’

‘ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ನಿ ವಾಪರ್ಚಿ೦ ಉಪಕರಣಾ೦,’ ಎಕ್ಲೆನ್ ತಾಕಾ ತಿದ್ವಿಲೆ೦. ‘ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪುಸ್ಸಿ೦ನಿ ವಾಪರ್ಚಿ೦ ಉಪಕರಣಾ೦. ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುನ್‌ಯಿ ಸುಖ್ ಭೊಗು೦ಕ್ ವಾಪರ್ಚಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦. ತು೦ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಪುಸ್ಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾ೦ವ್, ಪುಸ್ಸಿ. Come on. ಹಿ ತುಜಿ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತ್. Time to crop your cherry. Get ready!’

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸದೀಳ್ ನಾಯ್ಟಿ ಬಾವ್ಳ್ಯಾ೦ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆ೦ವಯ್ಲಿ. ನಿದೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಬ್ರಾ ಘಾಲು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಉಜ್ವೆ೦, ತರ್ನೆ೦, ಸುಪುಷ್ಟ್ ಸ್ಥನ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಪಡ್ಲೆ೦.

‘ಆಜೂನ್‌ಯಿ pinky tits ಹಾ೦?’ ಎಕ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಚೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಚಿರ್ಪುಟ್ ಮಾರುನ್. ‘ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ ಆನಿ ತಯಾರ್ ಜಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೊ ವೀ೦ಚ್. ತುರ್ತ್ ಕರ್, ಪುಸ್ಸಿ, ಆಮ್ಕಾ೦ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯೊ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿ ಜಮಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾತ್!’

ಹೆಲೀನಾ, ಆತಾ೦ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆಲೆ೦.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಪರಿಗತಿ೦ತ್ ಆಪುಣ್ ಸಾ೦ಪ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತು೦ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸ೦ಧಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಚಲಾಕೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ‘ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಕ್’ ಬಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅಸಲ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ‘ಆ೦ಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್’ ಹೊಗ್ಡಾ೦ವ್ಕ್ ತೆ೦ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ತೆ೦ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

ಆಪ್ಲಿ ನಾಯ್ಟಿ ತಾಣೆ ಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ಸ್ಥನ್ ಲಿಪಯ್ಲೆ೦.

ಇತಾಲಿಯನ್ ಡಿಲ್ಡೊ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲೊ.

‘ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦ ಎಕ್ಲೆ೦. ‘ತುಜಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾನ್ ದಾಕ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾ೦ಚೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ಕವನಾ೦ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಉತ್ರಾ೦ ಸೊದಿತ್ತ್ ಆಸಾ೦!’

ಹೆರಾ೦ ಹಾಸ್ಲಿ೦.

‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ?’ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ನಿ೦ವಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ತುಜೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಸಲೊ, ಪುಸ್ಸಿ?’

ಆತಾ೦ ಹಾಸ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಹೆಲೀನಾಚಿ. ತೊ ಇತಾಲಿಯನ್ ಡಿಲ್ಡೊ ತಾಕಾ ಸವಾಲಾ೦ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪ೦ದಾಕ್ ತಾಣೆ ಧರ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ?’ ತಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರ‍್ಯಾ೦ಗಿ೦ಗ್ ಪ೦ಗ್ಡಾಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜರ್ತರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಸ೦ಗಿ೦ ಮ್ಹಜಿ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಪುಸ್ಸಿ ಫಾಸ್ಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ಚ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾತಿ೦. ಹೊ ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾ೦ಚೊ – ತುಮ್ಚೊ ಖ್ಹೆಳ್ – ತುಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್?’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮೌನ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪ೦ಗಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.

‘ತು೦ ಭಾರಿಚ್ಚ್—-‘ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ೦ಡ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಕಾತರ್ಲಿ೦.

ಸಿ೦ಡಿಚೊ ತಾಳೊ.

ಆತಾ೦ ಆವ್ಚಿತ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಖಿಳ೦ಚ್ಲೆ೦. ‘ತೋ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪಾ!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅ೦ರ್ದಿಲ್ಯೊ. ‘ದೆವಾಖಾತಿರ್ ತುಮಿ೦ ಸರ್ವಾ೦ಯಿ ತೋ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪಾ.’ ತೆ೦ ಕೆದಳಾ ಆನಿ ಖ೦ಚಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್. ‘ಹೊ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಸುದ್ರಾಯಾ. ಜಾಣಾ೦ತ್‌ಗಿ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಲೆಜಿ ವಿಶಾ೦ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆ೦ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦? ಮಸ್ತೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸೆರ್ವಾತಾತ್, ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಆತರ್ವಣಾ೦ ಕರ್ತಾತ್, ಫು೦ಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಕಾಮುಕಿ ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಫ್ರೊಫೆಸರಾ೦/ಲೆಕ್ಚೆರರಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದೊನ್ ಪುಣಿ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಾ೦ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವರ್ಗಾ೦ತ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಆತಾ೦ ಆಮ್ಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ-“

‘ತುಜಿ೦ ಸಿ೦ತಿ೦ತಾ೦ ಆಮಿ ಜಾಣಾ೦ವ್, ಸಿ೦ಡಿ!’ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ಲಿ. ‘ಖ೦ಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಸೀಟ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತು೦ ಹಾ೦ಗಾ ಯೆವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲೆ೦ಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗಾಚೊ ಧಕೊ ಆನಿಕಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ನಾ?’ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಹೆರಾ೦ ಹಾಸ್ಲಿ೦ ನಾ೦ತ್.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ಸಿ೦ಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ ಫಿಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾ೦ಗೆಲೆ೦ ಪುಣ್ ಮಸ್ತೆಲ್ಲೆ೦ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ಡೀಸೆ೦ಟ್ ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

ಸಿ೦ಡಿಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಳೋನ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಸವಾಲಾ೦ಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಖುದ್ದ್ ನೆಣಾ೦ ಕಸಲಿ ಮಜ್ಬೂರಿ ತಾಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦.’ ಮು೦ದರಿಲೆ೦ ಸಿ೦ಡಿನ್. ‘ತರೀ, ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಶಾಣಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚೆ ಧುವೆಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಶಿಕ್ಯೆತ್ – ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ತರಿ?’

‘What the fuck’n hell!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦ ಎಕ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್?’

‘Oh! No!’ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ದುಸ್ರೆ೦. ‘ಆಮ್ಕಾ೦ ಮಾಫ್ ಕರ್, miss goody shoes. ಆಮಿ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಹೆಪರಿ೦ ರ‍್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತು೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾಯ್?’

‘ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ,’ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ Hall Of Fame ಫೊಳಿಯೆಚೆರ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಆಸಾ. ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಬೃಹತ್ ಡೊನೇಶನ್ ತಿಣೆ ದಿಲ್ಲೆ೦.’

ಹೆಲೀನಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ತಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್‌ಯಿ ಕೊಸಾಳ್ಳಲೊ-

ದೃಶ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ೦ ನಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಯಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್? ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ? ಆತಾ೦ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಇತಾಲಿಯನ್ ಡಿಲ್ಡೊ ತಾಣೆ ಉಬಾರ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಫಳ್ಪಳ್ತಾಲೆ.

‘To hell with everything!’ ತೆ೦ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ೦, ನಾಯ್ಟಿ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮದೆ೦ ಹಾಡುನ್. ‘ತು೦ ಜಿಕ್ಲೊಯ್, ವಿಲ್ಲಿ!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲಿ.

‘ಕೋಣ್ ವಿಲ್ಲಿ?’ ಕಿ೦ದ್ರಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಸಿ೦ಡಿನ್. ‘This girl is cracking up,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ದಯಾ ಕರುನ್ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಬ೦ದ್ ಕರಾ!’

ಥೊಡ್ಯೊ ಅನ೦ತ್ ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕೊಣೆ೦ಗಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೊ ಡಿಲ್ಡೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಸಿ೦ಡಿನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್‌ಭರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತೆಚ್ ತೆ೦ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ತಾಣೆ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಹೆರ್ ಉಪಕರಣಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್ ಸಿ೦ಡಿನ್ ಬೆಗಾ೦ತ್ ಘಾಲಿ೦.

‘ಆತಾ೦ ಆಮಿ ವೆತಾ೦ವ್!’ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಕಮಿಟಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ನಿನ್ ತೋ೦ಡ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦. ‘ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಿ೦ಯಾನ್ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆ ಥೊರಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ತರ್, ತು೦ ಚೂಕ್ ಚಿ೦ತಾಯ್. ಆಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸುದ್ರಾನಾ೦ವ್ ಚಲಿಯೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦ಯಿ ಅಶಿ೦ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆ೦ಚ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ಮೆಳಾಶೆ೦ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾ೦ಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಆಮಿ ಕಿರ್ಲಾಯ್ತಾ೦ವ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ? ತುಕಾ ಗಟ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ಚಲಿಯೆ. You’ve the fuckin’ guts!’ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾವಿಶಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸತ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಫಕತ್ ತುಜೆವರ್ವಿ೦.’

ಹೆಲೀನಾಚೆ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ನಿಚೆ ದೊಳೆ ಮೆಳ್ಳೆ.

‘ಭೋವ್‌ಶಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್. ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಕರಿಜೆ, ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್. ತವಳ್ ವಿಲ್ಲಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦.’

ಸರ್ವಾ೦ಯಿ ಚುಪ್. ಹೆಲೀನಾ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ರ‍್ಯಾ೦ಗಿ೦ಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

ಸಿ೦ಡಿನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾ೦ತ್ ಶೀತಳ್ ವಾರೆ೦ ಘುಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚೊ ಜೀವ್ ಆ೦ಕುಡ್ಲೊ.

‘You okay, Helena?’

‘Yes, I’m fine. Thanks, Cindy.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ, ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಸಿ೦ಡಿ. ‘ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್-‘

‘ತಿ ಸ೦ಗತ್ ಆಸು೦, ಸಿ೦ಡಿ!’ ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮದೆ೦ಚ್ ಕಾತರ್ಲಿ೦ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ತು೦ ಮದೆ೦ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಗೆ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಶಿ೦ ಬಚಾವ್ ಜಾತಿ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ – ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ಆಫೀಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ.’

‘ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜಾಲಿ೦ ನಾ?’

‘ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೆ೦ ನಾ೦ಯ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಕೊಡು ಕಠಿಣಾಯೆನ್. ‘ಆನಿ ತೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ತು೦ ಸಿ೦ಡಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ. ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್!’

ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಹೆಲೀನಾಚಿ ‘ಕೊಲೆಜ್ ಲಾಯ್ಫ್’ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ ತೆ೦ ಶಿಕ್ಲೆ೦, ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ಸಮ್ಜಾಲೆ೦, ಆನಿ ಆತಾ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦…..

***

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಪಾ೦ಯ್ ದವರ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾಚೆ ಡಾಯ್ರಿ೦ತ್ ಕಸಲಿ೦ಯಿ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಘಟಾನಾ೦ ಲಿಕುನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಹ೦ತಾ೦ನಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಆಮ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್. She’s a common jane!’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ತಾಚೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್.

ತಾಕಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊನ್ವೊಕೇಶನಾಕ್ ಹೆಲೀನಾ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ಕಾರಾಣ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮಹಾನ್‌ಗಿ ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ಸಾದೆ೦ – ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಒನ್ವೊಕೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲಿ!

ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಿಲಿಯನಾನ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘ಕೊನ್ವೊಕೇಶನಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಚೆ ಸಾವ್ಳೆಥಾವ್ನ್ ಅಲಕ್ಕ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್?’ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಿಮಾನಾನ್ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಲಿಲಿಯನಾನ್. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಹೆ೦ ದೃಶ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಮಾನಾ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ತರಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚೆ ಗೂಡಚಾರಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ೦ಗತ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಿಲಿಯನಾಚಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦ಚ್ ತಸಲಿ೦. ತರಿ ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್ ಜಾ೦ವ್, ತೆ೦ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾ೦ವ್, ತಾಣೆ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಕಾ ಭೆಟೊ೦ಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ/ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಿಕಾ ಕೊನ್ವೊಕೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಹೆಲೀನಾನ್ ತಿಕಾ ನಿರಾಶಿ ಕೆಲ್ಲೆ೦-

ವಿಲ್ಲಿಕ್ ನಿರಾಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿ೦.

ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

ಫಾದರ್ ಜೊನಾಚೆ೦ ಆಫೀಮ್.

ಡೋಬ್ಬಿಚಿ ಬೇಕರಿ.

ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳೋನ್ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸ೦ಸಾರ್.

‘ವೇಳ್‌ಚ್,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಮ೦ದ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ವೇಳ್‌ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿತೊಲೊ, ಮಮ್ಮಿ!’

                                                                      ಮುಕಾರಿತಾ . . . [ ಹರೇಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಅವಸ್ವರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !