ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ – ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ

ಹೆಂ ವರಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ವರಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆವಾಜ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯೆ “ಹೀರೊ” ಕೊವ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಚಿ “ಏಕ್ ಗೀತ್” ಕೊವ್ಳೆನ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂಚ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ “ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ” ಕೊವ್ಳಿಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಫುಡೆ ಲಿಕ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ’ತ್ರಿ ಸೋಜಾ’ಸ್’ ಹಾಂಚಿ ’ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ’. ಹೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕುನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್; ಬಗಾರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಪ್ಣಾಂನಿಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ.

ಮರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್, ಕವಿ ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಆನಿ ಖುದ್ ಮರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೆರಾ ಪದಾಂ, “ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ” ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಸಾತ್; ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣಿ ಆಸ್ಚೆ ಸವೆಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿಣೆಂನಿ ಗಾಯ್ಲಾಂ.

ಖುದ್ ಮರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಬರವ್ನ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಬೊಂಬ್ಲಿವಾಲಿ’, ನಾಚ್ಪಾಕ್ ಭುಲಂವ್ಚೆಂ ಗೀತ್.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಝೀನಾ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಜಮ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ’(ಉತ್ರಾಂ: ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ) ಆನಿ ಮರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ಯಾರಲ್ ದಾಂತಿ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಜಲ್ಮಾಸೊ ದೀಸ್’ ಪದಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಬೋವ್ ಮದುರ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವಾಜಾಂನಿ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಸುಶೆಗಾಚಿಂ ಪಾಳ್ಣಿಂ ಧಲಯ್ತಾತ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಹಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಗುಲೊಬಾ’ (ಉತ್ರಾಂ: ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ) ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಪದ್ ತರ್, ’ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಚಾಟಿಂಗ್’(ಉತ್ರಾಂ; ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ) ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಮನ್ ಧಾದೊಶಿ ಕರ್ತಾ. ವಿನೋನಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಹಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಸೊಭಾಯ್’(ಉತ್ರಾಂ: ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ) ಸಾದೆಂ ತರೀ-

ರಡ್ಕುರ್ಯಾ ಮೆಣಾತಶಿ
ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್
ತುಜೆವಿಣೆಂ ಮೊಗಾ
ಆಸಾ ಹೆರ್ ಕೋಣ್?

ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಪದ್.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾ’(ಉತ್ರಾಂ: ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್) ಆನಿಯೇಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪದ್. ಜಾಂಟ್ಯಾಪಣಾನ್ ಉಬಾರ‍್ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ವೊಣೊದೆಂಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ತಿಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಆಸಾ. ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಆನಿಯೇಕ್ ಗೀತ್ ’ತುಜೆಖಾತಿರ್ ಗೊ’(ಉತ್ರಾಂ; ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್) ಮೊಗಾಳೀ ತಶೆಂಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಧಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಫುಲೊಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಶಾಲೀ ಪದ್.
ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ- ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ತುಂ ಯೆಗೊ’(ಉತ್ರಾಂ: ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್), ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ರಹೀನಾ’(ಉತ್ರಾಂ:ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್) ಆನಿ ಮರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ’ಸಮ್ಜಾನಾ’(ಉತ್ರಾಂ: ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್).
ತಡಿರ್ ಉದಾರೊಚ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಉಮಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಅನ್ಭೋಗ್; ’ತುಂ ಯೆಗೊ’ ಪದ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಆನಿ ಪ್ರಜೋತಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಆವಾಜಾಕ್ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಕೀ ಸಾಕರ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ.
’ರಹೀನಾ’ ಪದಾಚೆಂ ಮಧುರ್‍ಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಪಾಕ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಇಕ್ಬಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಭುಲ್ತಾನಾ ಕಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ’ಸಮ್ಜಾನಾ’. ಮರಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ನವ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಬೋವ್ ಖೂಬ್ ರಿತಿನ್ ಆಂವಡ್ತಾ.

ದೆಕ್ತಾನಾ ತುಕಾ 
ಕಾನಿಂ ಆನಿ ಮನಾಂ
ಉಲ್ಲಾಸಿ ತರಂಗಾಂ
ಸಜ್ತಾತ್ ಗಾನಾಂ

ಹಾಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ತುವೆಂ 
ವಾಟೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 
ಕಸ್ಲಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ

ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ’ಸಮ್ಜನಾ’ ಪದಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ದವರುನ್, ತೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಹಾಲ್ತಾಂ ಧಲ್ತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಪದಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಾದಿಂ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಉತ್ರಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಝಗ್ಲ್ಯಾಣ್ಯಾಬರಿ ಝಳ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ವೊಳಿ ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ವಿಶೇಶ್. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರಿ ಉಣಿಂಚ್ ಸಯ್. ಹಿಂ ತಿನೀ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗಿ ಹಾಂವೆಂ!
ಹಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ’ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ’ಚಿ ಮುಕಾಮಳಾಸ್ತುತಿ ನ್ಹಯ್; ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚೆಂ ಆಕರ್ಶಣ್ ಗದ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವೆರ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ’ತುಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ’ ಕಾನಾಂಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಚಿ ಕೊವ್ಳಿ!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

Check Also

ಕೊಂಕ್ಣಿ ‘ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್’

"ರಾಯಾ, ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಾಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!" "ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಗಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾ! ತಾಚೆಂಚ್ ಹಾಡ್ ಮೋಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಹಾಡಾಚೆಂ ಸೂಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಣ್ಖುಲೊ ತೊ!" "ವ್ಹಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಂವ್ ಟೊಮಿ ರಾಯಾ!" "ಟೊಮಿ?" "ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಹೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾದಿಸಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿಚಿ ಬೊಶಿಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಂಗೀ ಪಾಕಾಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಗೀ ಕಾಂಟೆ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್,ಮೇಕಪ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಣ್ಕುಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾಂ!" "ಅಳೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಧನಿಯಾನ್ ಅರ್ಧೊ ಖಾವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ." ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ್! ರಾಯ್ ತಟಕ್ಕ್! ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *