ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್

[ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ , ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಭಜ್ರಂಗಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್, ಪಬ್ಬಾಚೆರ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ  ರಯ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೊಚಿ ಫಳಾಧಿಕ್ ಭುಂಯ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ , ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್  ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ತೋ.  ತಾಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೋಮ್‌ಸ್ಟೇಂತ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ, ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಶಯ್ಲೆಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅಮಾನುಶ್ ಘಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ  ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ( konkanipoetry.com ) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್   ]

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ತಕ್ಲೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ಸುಟಯ್ಜೆ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಭುತ್?’

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ವೊಂಟಾಂಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ತುಂಯ್ ವೊಡಿನಾಂಯ್ ಘೊಟ್?’

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಹರ‍್ದ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ರಗ್ತಾಂತ್ ಪಾರ‍್ಕಿಶಿ ಜಾತ್?’

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಬೊಂಬ್ಲೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಆನ್ಕಿಟೆಕ್ ಖೊಂವ್ಚಿ ತೊಪುನ್ ವಿಚಾರ್
‘ಪೊಟಾಕ್ ಖಾತಾಯ್ ಶಿತ್?’

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ, ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆ
ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಟ್!
ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂಚ್ ಪುರುಶತ್ವ್ ತರ್
ತೆಂ ದಾಕ್ಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಭೆತ್!

***

ಬಿಯೆರ್ ಬೋತ್ಲ್ ತಾಪ್ಲಿ ಆತಾಂ
ಸುರ‍್ವೆರ್ ಆಸ್ಲಿ ಥಂಡ್
ಗುಡ್ದಿ ತಿಚಿ ಉಗಡ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಗಡ್ತಾಂ ತೋಂಡ್

ಬಿಯೆರ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಾ ತುಕಾ
ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್-
ಹಕ್ಕಾಚೊ ಓಪನರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ
ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿ ಚೂಕ್?

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !