Trending Now

ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಮೃದ್ಧ್ – ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು

“ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಬರಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್ ರೂಪ್, ಆಶಯ್ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾತ್. 2005 ವೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನಾಮಿ, ಭ್ರೂಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೋವ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ’ಆರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಮಿತ್ರಾಂನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ’ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೇರ್ ಜಾಲಿ. 1930-5೦ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಮನೋಹರ್ ರಾಯ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್, ರಘುನಾಥ್ ವಿಶ್ಣು ಪಂಡಿತ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೋಸ್ತಾ, ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಂಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಆಜೂನೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣೆ, “ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಆಧುನಿಕತಾ ಶಯ್ಲಿ, ಆಶಯ್, ರುಪಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆವರ್ವಿಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 17 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಜಾನ್ ಡನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕತಾ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಬರಯ್ತಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಆಜೂನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಸಮೇತ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯರಚನಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಶಯ್ಲಿ, ರೂಪ್ ಆನಿ ಆಶಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಕೆಲ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಕ್ ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ವಾಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ’ಆರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ.

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಹಾಂಕಾಂ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ ಹಿಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾತರ್ಫೆನ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ “ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಬರಿ ಗಜಾಲ್. ಹಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಂವ್ಚಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್. ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಸದಾಂ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

’ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಣಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Check Also

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ 24ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಕೋಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 ಆನಿ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 24 ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ.1962ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದೆರೆಬಯ್ಲಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಸನದ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಂದುನ್, ಹ್ಯಾ ಟಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ತಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !