ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’

ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಬೋಯಿಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 10 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‍ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ. 743 ಎಕ್ರೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 7,565 ಕಾಮೆಲಿ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ 120,000 ನವ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

ಬಡ್ಗಾ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ ಕಾಮಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬೋಯಿಂಗಾನ್ ದೋನ್ ಬಿಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ಖರ್ಚುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ – 10 ವಿಮಾನಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾ ಜಾಗೊ ನಿರ್ಮಿಲೊ.

ಹೆಂ ಡ್ರೀಮ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ – 10 ವಿಮಾನ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ 330 ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಾಂ ಪೈಕಿ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ 15 ಠಕ್ಕೆ ಉಣೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೆತೆಲೆಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್-10 ವಿಮಾನಾಂಕ್ 149 ಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ತೆ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಸ್, ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ಆನಿ ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್.

ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ – ’ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್’ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಖೇರಿ ಭಿತರ್ ಆಕಾಸಾ ಪಯ್ಣ್ ಟೆಕ್ ಣ್ಬಿಲ್ಲಿಯಾನೇರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಏಲ್ಲನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಕನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮೈಕ್ರೊಸೋಫ್ಟಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸೊಧ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಾವ್ಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಚ್ 50 ಫೀಟ್ ಉಭಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾವ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್. ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಶ್ರಣಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಹೆರ್ ವಿಮಾನಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣಿ ಆನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚ್‌ಯೀ ಉಣೊ ತಸೆಂ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಸ್ಯಾಟೆಲಾಯ್ಟ್ಸ್‍ಯೀ ಉಬಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ 385 ಫೀಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ತಿ ದೊಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಡ್ರೀಮ್‍ಲಾಯ್ನರ್ 224 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೊಲಾಂಚ್ 238 ಫೀಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್‍ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟೆಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಉಬಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆತಾಂ ಫುಡೆಂ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ರೀತಿನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Check Also

ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಫಾ ಕಪ್

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಫಿಫಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಬರ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೈನಲ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ಹೆರ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಫಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದುರ್ಬಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 1948 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾನಿ ಖೆಳೊನ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಯ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !