ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಸಂಟೇಶನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹೋಪ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ( ರಿ ) ಹಾಂಣಿ , ಆಯ್ತಾರಾ ,  ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ , ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್,  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ , ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಯು.ಕೆ  ಹಾಚ್ಯಾ ಮಜೆದಾರ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮನೊರಂಜನಾನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ನಾಚ್ ತಶೆಂ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಕಾಸರ್ ಫೊಕಾಣಾಂಯೀ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ದುಬಯ್,  ಝೀನಾ , ರೇಶ್ಮಾ, ಅಶ್ವಿಜಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಸೋನಲ್ , ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಪಿರೇರಾ, ರೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ರಿಕ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂ ಪದಾಂ ತಾಳೆ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಯುಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆಸುನ್ , ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ಲಾಗ್ಲಾ.  ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ ಆಶಾವಾದಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸುನ್, ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ತೀಯಾಂಚೇರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂಚೇರ್ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪದ್ ಧರುನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ತಾಳೆ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ ಪಪ್ಪನ್ ಜೋಸ್ವಿನ್ ಹಾಂಣಿ.  ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ದುಬಾಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಸೂಯಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಭ್ರಿಸ್ಟೊಲ್, ಯು.ಕೆ ತಶೆಂಚ್ ಉದೆಂತಿಚಿಂ ತಾರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಧುವ್ – ಸೋನಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಧುವ್-  ಆಶ್ವಿಜಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ,  ರೇಶ್ಮಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್, ಹಾಂಚೊ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಆತಾಂ ಯುಕೆಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ  ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ( ಆದಿಂ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ). ಬೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ. ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ಬಾಪುಯ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ಘರಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಾತವರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರೀ , ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ , ಕೆ. ಎಮ್. ಸಿಂ ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತ್ ವಚೊನ್ , ಆತಾಂ ಯುಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಡರ್ಲ್ಯಾಂದ್ ಶೆರಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ವೃತ್ತೆನ್ ನರ್ಸ್, ತೀಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾ. ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸೋನಲ್ ಬಾಪಯ್ ಪರಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾ. [ ಕುಟ್ಮಾ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ : ಪತಿಣ್ : ಜ್ಯೋತಿ ಸುನೀತಾ ಲೋಬೊ, ಧುವೊ : ಸೋನಲ್ ಜೆನಿಷಿಯಾ, ಸಿನೊಲ್ ಬೆನಿಷಿಯಾ ಆನಿ ಶನೊಲ್ ಡೆನಿಷಿಯಾ ]ವಾವ್ರಾ  ಮಧೆಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ತಸೆಂ ದೊನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತಾ. ತೋ ಮ್ಹಣ್ತಾ : ” ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ –  ಪಪ್ಪಾ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚಿ ಏಕೀ ನಾಯ್ಟ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ನಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೋ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್ , ತೆಂ ಗಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ.  ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಹರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಆನಿ ಸೆತ್ಸಾಂಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ – ಹಾಂವೆ ಪದಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ್ ಕರ್ನ್  ಗಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಕೊಯರಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಚೆಪರಿಂ ವೇದಿ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆ.   ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್  ದೀತ್ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ.”

ಆಯ್ತಾರಾ , ಮಾರ್ಚ್ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ , ಬೆಂದುರ್ , ಸಾಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಫೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ – ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾಚಿ ಹಿ ಸವಿ ನಾಯ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಎಕುಣ್ ಪಾಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್, 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್.  ಕೆಲಂರಾಯ್ತ್, 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕೊವ್ಳಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ , ಭಾವಾನಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

  

ಪಯ್ಲಿ , ದುಸ್ರಿ ಆನಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ – ಆಶಾವಾದಿ

ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್ ಚಡುಣೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಡ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಂವಡ್ತಾತ್. ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ (2007)  ಯೇಗೊ ಪಿಸೊಳ್ಯಾ ( 2011 ) ಹ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮಝೆದಾರ್ ಪದಾಂಚಿ ಸವಿ ನಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ “ ಆಶಾವಾದಿ “  ಅರ್ಪುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕಡೆ ಕಿಟಾಳ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ –

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾ ಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ?

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ – ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಪರಿಸರ್. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್  ಸೆತ್ಸಾಂಬಾರ್ಚ್ಯಾ  ಘರಾನಿಂ  ಕಾಜಾರಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ  ತಶೆಂ ಕಾತ್ರಿನಾ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಪಸಂದ್.  ತಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾವೆಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯಿಪಾಠ್ ಕರುನ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪ , ಜೊ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆಸ್ಲೊ , ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಏಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ.  ಘರಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ  ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್  ಸಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ಹಾವೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ” ಆಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ”  ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ  ಕೊಯರಾಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಸಾವರ್ ಡಾನ್ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಮಾ ಗಾಯನಾಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆಶೆಂ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಳಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾವೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹೆರಾಂಚಾ ಘರಾನಿಂ ಖಂಯ್ ಪದಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾವೆಂ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ.

ಕೆಲರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ. . .

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ – ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಸಬಾರ್ ಕೊಡು  ತಶೆಂ ಬರಿಂ ಘಡಿತಾಂಯೀ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತರೀ ಮ್ಹಜಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಭಿರೂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾನಿಂ, ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿಂ, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಕೊಯರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಪದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ” ತುಕಾ ನಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ”  ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ , ವ್ಹಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ನಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ.

ತುಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಕಶೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ ? ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ತುಂಮಿ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ – ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ – ಉತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾ ತಾಳೊ ?

ಏಕ್ ಪದ್ ರಚ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಳೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ವಿಷಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಡಿಚೆಂ ನಾಂವ್ “ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ” ಮ್ಹಣ್  ದವರ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಂನಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾವನಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್ತಾನಾ ತಾಳೊ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಪದಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.   ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಆನಿ ಕವನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾಜಾಯ್  ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ  ಕೊಗುಳ್ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಣಿ. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಪಕ್ಕಾ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಮನಿಸ್.  ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ, ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್  ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತೋ –   ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ತಾಣೆ ಶಾಂತ್ಪಣಿ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ –  ಎಕಾ ಕವನಾಂತ್  ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸುಂಯೆತಾ.  ತರೀ ಪದ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೇಫರಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೇಪರಿಂ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಪದಾಂ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್. ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ , ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿದ್ವುನ್ , ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ತಸಲೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೋ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕೊ ಮನಿಸ್.  1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ನಾಯ್ಟ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಖಾಲ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾತ್.

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ – ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ನಾಯ್ಟ್

ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂ ವಾರೆಂ ವಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ?

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಕಿತೆಂ ನವೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಕಸ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಕ್ಕಿ ನಾ. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಚಿ ವೃತ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ನಂಯ್. ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್.  ನಾಯ್ಟಾಂ ಕರ್ನ್ , ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ದುಡು ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತೇಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆನಿ ನಾಕಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಏಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ಗೀ , ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ನ್ಗೀ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ನಾಯ್ಟ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ , ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಸ್ – ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್,  ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೋಪ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಹಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮುನಾಫ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.  ನವೆಂಸಾಂವ್, ನವೆಂ ವಾರೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಜೇ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –   ವೆದಿರ್ ರಾವೊನ್  ಗಾಯ್ತಾನಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ Presentation ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ ಚುಕಾನಾತ್ಲೇಪರೀಂ, ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ಕಳಾ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ , ಲೊಕಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಾಂನಿ ನಾಯ್ಟಾಂ ಆನಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ದೊನೀ ವಿಬಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾ ?

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಾಂ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ – ಆಯ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ  ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಮಧೆಂ ಲೇಕನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ಕವನಾಂ  ಸೊಧಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಪಾನಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ನಾಟಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಸನ್ಮಾನ್ , ಭಾಶಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಂಗಾ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂಯಿ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕವರಾರ್ ಮಾತ್ ಆಮಿ ಫೋಶಕಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಘಾಲ್ತಾಂವ್.  ಪೂಣ್ ಸಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಡಿ ಘಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಕತೆವಿಣೆ ಪದಾಂ ನಿರಂತರ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆತಾತ್.  ಆಜ್ಕಾಲ್ ಪೋಶಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಖರ್ಚ್ ತಿತ್ಲೊ ವಾಡ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ದಿಸ್ತಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ – ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಚೊ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ , ತಾಂಕಾ ವೆದಿ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ –

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ –  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೊ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ನಂಯ್. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ಚ್ ಅಸೊ ಜಾಲಾ. ತಾಳಿಯೊ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಜನಾಂತ್. ಆನಿ ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಬರ್ಯಾಮನಾನ್ ತಾಕಾ ನಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾ ಫೊಶಕಾಕ್ ವೆದಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ; ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚಾನಾ –  ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ , ತಾಂಕಾ ಕೋಣ್ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದಿತಾತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಮಾತ್ ಖಬ್ರೊ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ – ಜಾಯ್ರಾತ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಿಮೊ – ಪೊಲಿಸಿ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ಚ್ ಘಾಲಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಲೇಕಕಾಂಕಡ್ಚೊಚ್ ದುಡು ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಯೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?  ಹಾಂವೆ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜೆ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ?  ಚಿಂತ್ನಾಂ,  ಭೊಗ್ಣಾಂ , ಭಾವನಾಂ ಆನಿ ಪಿಸೊಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ತಿಸ್ರಿ ಕೊವ್ಳಿ ಆಶಾವಾದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ , ತುಮಿ ಹಾಂತು  ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ?

ಹರ್ ಸಿಡಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ದಿತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಿಡಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸಾತ್ಚ್.  ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪದಾ ಸವೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ್, ಮೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಆವಂಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೀನ್ಯೀ ಸಿ.ಡಿ.ನಿಂ ಆವಯ್ ವಿಶಿಂ ಹಾವೆಂ ಪದಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಿ.ಡಿ.ಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ದುಬಾಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಸೂಯಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಭ್ರಿಸ್ಟೊಲ್, ಯು.ಕೆ ತಶೆಂಚ್ ಉದೆಂತಿಚಿಂ ತಾರಾ, ಸೋನಲ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ (ಮ್ಹಜಿಚ್ ಧುವ್) ಆಶ್ವಿಜಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ (ಭಾವಾಚಿ ಧುವ್) ರೇಶ್ಮಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್, ಹಾಂಚೊ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ – ಭಾರತಾಂತ್ ಶೆರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ಥಂಯ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿ.ಡಿ. ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಯಾ.

ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ – ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಫೊಕಾಣಾಂ , ನಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ?

ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ focus ಪದಾಂ – ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫೂಣ್ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಸೆಂ ಜಾಲಾಂ ಕೀ , ನಾಚ್ ಫೊಕಣಾಂ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ನಾಚ್ ಫೊಕಣಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಯ್ಟ್ ಚಾಪ್ಪಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ನಾಚ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಘಾಲಿನಾಯೆ ತೆಂ ನಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ ಪದಾಂಕ್ ನಾಚ್ ವೊಂಬಾನಾಂತ್. ವೆದಿರ್ ನಾಚ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ನಾಚ್ ಪಳೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಪದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೇರ್ , ಸಂಗೀತಾಚೇರ್ ಗುಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಕರಿನಾ. ಅಶೆಂ ಪದಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಫೊಕಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಶಿಂಚ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ತಿಂ ಪೂರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಹೋಪ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ಹೋಪ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ – ಹೆಂ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಧ್ಯೇಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಫಂಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರೀ , ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ , ಬುಕಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ನವೀನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ. Emroy Healthcare, Atlanta, USA ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಡೊ.ಆರ್. ಕೆ. ಹಲ್ಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಜಿ ಮೊಂತೆರೋ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಡೊ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ, ವಾಮಂಜೂರ್, ಜೆಫ್ರಿ ಮೊಂತೆರೋ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ – ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಹೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಸಾತ್.

ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘಟನಾವಳಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್ ಅಸೊ ನಮೂದ್ ಕೆಲಾ  – To establish, promote, maintain, assist, guide , run rehabilitation centres and homes to care for those affected with physical and mental ailmentsand also render assistance to the poor and deserving students to pursue their studies by providing them monetary support.  To meet the cost of fees, uniform, books and all other expenses connected in the pursuit of studies and also medical relief.

ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್  Sec 80 G of Income Tax Act 1961  ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸೊನ್ , ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್  ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಡೊನೆಶನಾಚೆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿನಾಯ್ತಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ – 09343466347 ವಾ 09844194489 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

Check Also

ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ – ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್  ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಸುರು …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !