Trending Now

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೆಸ್ತ್

1621 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ಲಿಮತ್ ವಾಸ್ಣುಕಿ ತಸೆಂ ವಾಂಪನೊಗ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಕೊಲಂಬಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಥಮತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಹಾಂಕಾಂ ‘ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್’ ಮ್ಹಣೊನೀ ಆಪಯ್ತಾತ್.) ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಲುಂವ್ಣೆ (ಗೀಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸೆಂ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಕಾಳ್) ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಜೆವಾಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೋನ್ ಶತಮಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಾಸ್ಣುಕೊ ವಿವಿಂಗಡ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೊ ದೀಸ್ ಆಚರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ 1863ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಝುಜಾ (ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್) ವೆಳಾರ್ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಬ್ರಾಹಾಂ ಲಿಂಖನಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಪ್ರಘೋಷನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲಿಂ ಅರ್ಗಾಂ

ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸ್

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1620ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೇಫೇರ್ ನಾಂವಾಂಚೆ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಾರುಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲಿಮತಾ ಥಾವ್ನ್ 120 ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಲೊ- ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್. ಮೋಸಾಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಅಸಂತುಷ್ಠ್ 66 ದೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಪ್ ಕೋಡಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಕ್ ನಾಂಗರ್ ಘಾಲೊ. ತಾಣಿಂ ಬಡ್ಗಾ ಹಡ್ಸನ್ ನಂಯ್‍ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತೆ ಮ್ಯಾಸಾಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಳಾಲಾಗಿಂ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಪಾವೊನ್ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಿಮತ್ ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪ್ರಥಮ್ ಕ್ರೂರ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ಟಾವ್ ವಾಸ್ಣುಕಿ ತಾರ್ವಾರ್‌ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಸಭಾರಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಿಂವೆವರ್ವಿಂ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲಿ. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಟ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ವಸಂತ್ ಕಾಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ವಾಸ್ಣುಕಿ ತಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ತೆಂಕ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ (ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ) ಸ್ಕ್ವಾಂಟೊ (ಪಾಟುಕ್ಸೆಟ್ ಮೂಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ) ಹಾಕಾ ಏಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾರ್ವಾ ಕಾಪಿತಾಂವಾನ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್) ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾಂಕ್ ಕಸಿ ಕೃಷಿ ಕರ್ಚಿ, ಗೋಂವ್ ಲಾಂವ್ಚೊ, ಮೇಪ್‍ಲ್ ರೂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ತಸಿಚ್ ಅಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಮಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ರಾಣಾಂತ್ಲೆ ವಿಕಾಳ್ ಆಲೆ-ಪಾಲೆ ಖಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಸಿ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚಿ ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಥಳಾವ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಸೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಹೆ ಗೊರೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ಚೊ ಥಳಾಚೊ ವ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಪೊಣ್ಣಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ.

1621 ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆಂ ಗೋಂವಾಂ ಬೆಳೆಂ ಊಸವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾ ವಿಲ್ಲ್ಯಂ ಬ್ರಾಡ್‍ಫೊರ್ಡಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ದವರ್ಲೆಂ- ತೆಂಚ್ ಜೆವಣ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವೊಡ್ಲೊ ನಾ ತರೀ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಬ್ರಮ್ಲೆಂ. ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲಾನ್ ವಾಂಪನೊಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಾಸ್ಸಾಸೊಯ್ಟಾಕೀ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಸ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ನಾ ತರೀ ವೃತ್ತಾಂತಿನ್ (ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿನ್ಸ್ಲೊನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೆ ತೆನ್ನಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ವಾಟ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕುಂಕ್ಡಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಚಿತ್ಳಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಧರುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಚಡ್ಟಾವ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ನಿಸ್ತಿಂ ಮೂಳ್‍ನಿವಾಸಿಂಚ್ಯಾ ರೀತಿರ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿನ್ಶಿ ವಿಂಚುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಲಾಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾರ್ ತಾಣಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಳಿ, ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ವ ಕೇಕಿ ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಯಾತ್ರಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜೆವಾಣ್ 1623ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದುಕೊಳ್ ಪಡೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ಕಾರಿ, ಗೋಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲ್ ಬ್ರಾಡ್‍ಫೋರ್ಡಾನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಅಸೆಂ ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪ್ವಾಸ್ ತಸೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜೆವಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಕಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾನ್ ದೋನ್ ವ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಅಸೆಂ 1789ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾನ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಹೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಝುಜಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಚರಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಕಸೊ ಕೆಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್

ಪಂಗ್ಡಾ ಝುಜ್

ಯಾತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ

ಜೋರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಆನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ವ್ವ್ಚೊದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆ.

1817 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ರಾಜ್ಯ್ ಹೊ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಹೊ ದಿವಸ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ತರೀ ಬಡ್ಗಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸರ್ಭಾರಾಯ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಭಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಚರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

1827 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆನ್ನಾಂಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾ ಜೋಸೆಫಾ ಹೇಲ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಾಬರ್ ‘ಮೇರಿ ಹೇಡ್ ಎ ಲಿಟ್‍ಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್’ ಕಂತಾರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಿಂ ಅಖ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಹೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಹುತೇಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ. 36 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ತಿಣೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾರ್ ಲಿಖ್ಲೆ. ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲಾಂಕ್, ಸೆನೆಟರಾಂಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಶೆವ್ಟಿಂ 1863ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಬ್ರಾಹಾಂ ಲಿಂಖನಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಝುಜಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾರ್ ಅಸೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕಾನ್ ದೇವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ- “ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾಂ ಝುಜಾವರ್ವಿಂ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ವಿಳಾಪಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆ ಘಾಯ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂ ತಸೆಂಚ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್.

ಪುಣ್ 1939 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ರೂಸ್‍ವೆಲ್ಟಾನ್ ಹೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ವಿಕ್ರೊ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆನ್ನಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಖಳ್ಗೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ; ಲೋಕಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಜಾಯ್ ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಸಭಾರಾಂ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಕಾ ಲೋಕಾಚೊ ಬೃಹತ್ ವಿರೋಧ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಲಿಖ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಂಯ್; ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಲಾಯ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. 1941 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಹೊ ಏಕ್ ಮಸೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್‌ಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೊ.

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್

ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಚೊ ಆಚರಣೀಯ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ತರೀ, ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಹೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನಾಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ’ತಾಂ ಹೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಜೆವ್ಣಾ-ಖಾಣಾ ಸಂಬ್ರಮ್ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಝಾ ಮಾರ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಚಿ ಕುರು ಕಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ. 1621 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂನಿ ಹೊ ದೀಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ ತರೀ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ  ದೆವಾಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ತೆಂ ತೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂನಿ ತೀನ್ ಚಿತ್ಳಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ನೊವೋದ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಟರ್ಕಿ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾತಾ. ಹೊ ಏಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆತಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಟರ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ, ಕ್ರ್ಯಾನ್‍ಬರಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತಸೆಂಚ್ ಸಭಾರಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತರೀ ತಾಣಿಂ ಬರೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಳೆತಾತ್. ಚಡ್ಟಾವ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ದಿತಾತ್ ವ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಸ್ತು ವಾಂಟ್ಟಾತ್.

ಕಾಳೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಬಜಾರ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಭಾರ್ ನಗರಾಂನಿ ಪರೇಡಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಮೇಸಿಸ್ ಪರೇಡ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಪರೇಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪರೇಡಿಂನಿ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸಂಘಟನಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಭಾರಿಚ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್. 1924ಇಸ್ವೆಂತ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ ಮೇಸಿಸ್ ಪರೇಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಡೇಜ್ ಮೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ರ್ಚಿ ಹಿ ಪರೇಡ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಅಡೇಜ್ ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹಿ ಪರೇಡ್ ಟೀವಿರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ.

ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಹೆಂ ಪಿಶೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ವೈಟ್ ಹೌಜಾಕೀ ಪಾವೊನ್ ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸಾ ಏಕಾ ಟರ್ಕಿಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಮಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಕಾಯ್ತಾನಾ ಸಂಬ್ರಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾನಾಕ್ ಧಾಡ್ಟಾ. ಏಕಾ ಟರ್ಕಿಕ್ ಮರ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕೀ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಸಭಾರ್ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲ್ ಅಸೆಂಚ್ ಏಕಾ ಟರ್ಕಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಟಾತ್.

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ತಕ್ರಾರ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಪ್ಲಿಮತಾಂತ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂನಿ ಪಯ್ಲೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಚರಿಲ್ಲೊ ತರೀ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. 1565 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಸಂಶೋದಕ್ ಪೇದ್ರೊ ಮೆನಿಂಡೆಜ್ ದೆ ಆವಿಲಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ತಿಮೂಕ್ವಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ. ಹೆಂ ತಾಚೆ ತಾರ್ವೊಟಿ ಶಾಭಿತಾಯೇಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್. 1619 ದಸೆಂಬರ್ ಚ್ಯಾರ್‌ವೆರ್ ಬರ್ಕ್ಲಿಂತ್ ಆಟ್ತೀಸ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಶಾಭಿತಾಯೇನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನೀ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಹಾಂಗಾಚೆ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ವ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಪಿಂತುರ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ತಾರ್ವೊಟಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಚ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರುನ್ ತಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊಚ್ ಭಿತರ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ವ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆ ಕಸೆ ವಿಸ್ರಾತೆಲೆ? ತಾಂಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಧೊನು ಆನಿ ಭಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಸೆಂ ವಿಸ್ರಾತೆಲೆ?

ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಏಜಿಪ್ತಾಂತ್, ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ತಸೆಂಚ್ ರೋಮನ್ ದೇವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಧರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಬ್ರಮಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್‍ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ.

ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ

ಟರ್ಕಿ ಕಾತ್ರಪ್

ಕುಟ್ಮಾಚಿ  ತಸ್ವೀರ್

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣ್

ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಬ್ರಮಾಚೆ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊಯ್ ಏಕ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಸರ್ವ್ ಶೊಪಾಂನಿ ನತಾಲಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಕ್ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡಿಂ ಶೊಪಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾರಿಚ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆಂಗ್ಗಾಲಾಪಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಸಭಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಶೊಪಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಶೊಪಾಂಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಭಿತ ರಿಗೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆರಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾತ್.

ಅಮೇರಿಕಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕೃತ್ ಜಾಲಾಂ; ಹಾಚೊ ದೀಸ್, ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫಕತ್ ಲೋಕಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಸೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಗೀದಾ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಹೊ ಅಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ್ತಾತ್.

-ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !