ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯಿನ್ಯಾಚೆ ದಿ. 16,17 ಆನಿ 18 (3 ದಿವಸ) ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ‘ವಚನ’ ಗಾಯನ ಉಚಿತ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ದಿತಾತಿ. ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಾಂತು ಉಚಿತ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ಖಾಣ , ಜೆವಣ ಸಹಿತ) ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಯಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಉಚಿತ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತು ಭಾಗ ಘೆವಚಾಕ ಇಚ್ಛಾ ಪಾವಚೆ 14 ತೆ 35 ವರಸಾ ಭಿತವಯಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಬಾಷಿಕ ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ, ಪತ್ತೊ ಆನಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ ದೀವನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತೊ : ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು- 575 016 (0824-2231877) ಪತ್ರ ಬರೋವನ 2018 ಮಾರ್ಚ 15 ತಾರೀಕು ಭಿತರಿ ನೋಂದಣಿ ಕರಕಾ. ತೀಸ ಜನಾಂಕ (30) ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾ ತರಬೇತ ಕಾಯಾಗಾರಾಂತು ಭಾಗ ಘೆವಚಾಕ ಅವಕಾಶು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಸುರವೇಕ ನೋಂದಣಿ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಂಕ ಸುರವೇಚೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಆಸ್ಸ ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಪ್ರಕಟಣಾ ಕಳಯತಾ.

Check Also

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ - ಲಾ - ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ - ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *