ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಜಾರಿ ಬಾಂದವ್ಯ 2018

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಸಂಗಟನಾಚೆಂ ’ಬಾಂದವ್ಯ 2018’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕರಾವಳೆಚೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್, ನಾಚ್ ಫೊಕಣಾಂ ಆನಿ ಮನೊರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವ್ನ್, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಗಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲೀನಾ ಲೋಬೊ ಮ್ಹಣಾಲಿ ” ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಖುಶೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಸೆಜಾರಿ ಬಾಂದವ್ಯ 2018’ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಾಂಗಾತಾ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಸೆಜಾರಿ ಸಂಗಟನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕೀನ್ ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ”

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಣೆ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಚೊ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ Child for Life ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೋನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಿಡೆ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಸೆಂ ಹೆರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಂಥಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ನೊಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿರಿಲ್ ನಂದನ್ ನಜರೆತ್, ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಂದ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೊನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಡಾ| ಫುಲ್ಟನ್, ಫೊಂತಿಫಿಕಾಲ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5.15 ವೊರಾರ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ, ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ರೆಮೊನಾ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚ್ ಕರುನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ದಾನಿ ಆನಿ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಶೆಂ ರೆಮೊನಾ ವಿ. ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಕಾಯೀ ಶಾಲ್, ಫಳಾಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಡೆ ಬುಡ್ಪಾಲೆ ನಾಟಕ್ ಅನಿ ರೆಮೋನಾ ವಿ. ಪಿರೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆ.

ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಂದ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Check Also

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *