ಮೆಂಗ್ಲೊರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ ಪೂನಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮೆಂಗ್ಲೊರಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ (ನೋಂದಾಯಿತ್) ಪೂನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ 22ವೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರರ್ 11 ವೆರ್ ಪೂನಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ನವಸಾಧನ, ತೊಡಿವಾಳ ರಸ್ತೊ ಹಾ0ಗಾಸರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿ0 ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾ| ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಎಸ್. ವಿ. ಡಿ, ಹಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕುಟ್ಮಾ0ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾವಿಶಿ0 ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕೊಣೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ0ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾವಿಶಿ0 ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ 2016 ವ್ಯಾ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಮೊರಿಸ್ ಲಿತಿಸಿಯ’ ಪರಿಪತ್ರಾವಿಶಿ0 ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಥರಾನ್ ಸಾ0ಗ್ಲೆ .

ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಮಾ| ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ್, ಪೂನಾ ಹಾಣಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಂ ಮಧೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕೊ0ಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲಿ. ಜುದೆವ್ ನಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕಡೆ ದೆವಾನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಜುದೆವ್ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿರಿಯನ್ ಶತಾಧಿಪತಿಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿವಿಶಿ0 ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆ0ತಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಸವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಲ್ಡಾನ ಜೆ. ಸ. ಗುಜರಾತ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬಾ| ರಾಜು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಜಮ್ಶೆಡ್ ಪುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಣಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಮಾ| ಬಾ| ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯುರೇಟರ್ ಡಿವಾಯ್ನ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಮಿನರಿ, ಪೂನಾ ಹಾಣಿ ಹೆರ್ ತೆಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಂತ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಹಾಣಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವಸಾಧನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ನಾಂಡೊ ಡಿ ಕೋಸ್ಟಾ ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚಿ ಕೇಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಸವೆಂ ಕಾತರ್ನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚಿ ಕೇಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಆಲೋಸೀಯಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ , ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೊಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಏಡ್ನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾತರ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂಧ್ಯಾಕ್ ಕೇಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಬಾ| ರಾಜು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಬಾ| ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂದ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರ| ಜೈಸನ್ ವಾಜ್, ಜೆ. ಸ. ಹಾಣೆ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ವರ್ದಿ : ಉರ್ವಾಚೊ ಲುವಿ ಪೂನಾ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿ ಸೊಜಾ

Check Also

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *