ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಆವಸು

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್. ದೆಕುನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಭುಂಯ್ – ದೇಶ್ – ಪ್ರದೇಶ್ – ಭಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆವಯ್ ಲೆಕ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೇರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಗ್ಶಿತಾ ಆನಿ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ – ನೇತ್ರಾವತಿಪರಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ನದ್ರೆಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ – ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಪಲಾಯನಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ’ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ’ ಜಾವ್ನ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ತಾನಾ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪ ಆವಸು
ಆಟಲೆ ನ್ಹಯ, ಸುಟಲೆ ಪಾವಸು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ನಿತ್ಯ ಉಡಗಾಸು

ಗೊಯಾಂತು ಪಾವಲೇರಿಯ ಸೊಡುಂಕ ನಾ ಧ್ಯಾಸು
ಸಮರ್ಪಿತ ಆಚರಣ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು
ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಆಂಗ ಭೋರನು ಪ್ರಕೃತಿ ಆವಸು
ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಇನ್ಕಿಸ್ವಿಶನ್
ಚಿಂವೇರ ಪಡಲೆ ಲೊಕಡಾಂ ಕೊಳಕೆ ತ್ರಾಸು

ರಾಂದಪಾ ಕೂಡಾಂತು ಕರಡೇಂತು
ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಘಡಲೆ ತ್ಯಾ ದೀಸು
ಶ್ರಾವಣ ಚೂಡಿ ಪೂಲ, ಚವತೀ ಕೊಬ್ಬು
ಪೊಟ್ಟಾ ಶೀತ ನವೆ ಜವಚೆ ಎಕ ಗಾಸು

ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮೇರಿಮಾತಾ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಮ್ಮೇಳಿತ ಸ್ತ್ರಿರೂಪ ಚಿಂತನ
ಪ್ರಕೃತಿ ಫೂಲ ಫಲ ಸಮೃದ್ದ
ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ
ಧರ್ಮಾತೀತ ಜಾಲೆ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಸೂಲೆ ನಂದನ ವನ
ಹೇ ಆವಸು, ಹೇ ಸಾಯ್ಬಿಣೇ
ಹೇಂವಯ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಣ

Check Also

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !