ಎಪ್ರಿಲ್ 15 : ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾಂಗಣ್ : ಬೆನ್ -ಶೆಣಯ್ – ಸಂಸೋಧಕ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

Check Also

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ತೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಪಾಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 , 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *