ಇಟೆಲಿ : ಭುಂಯ್‍ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಬಲಿ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ 250 ಜೀವ್ ಗೆಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಘರಾಂಚೆಂ, ಶಾಲಾಂಚೆಂ, ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

6.2 ಥೊರಾಯೆಚಿ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ರೋಮ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ 65 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ – ಪೂರ್ವ್ ಶಹರಾಂನಿ ಘಡ್ಲಿ. ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ಗುಡ್ಯಾ – ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಸೊಭವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಂಗಾ – ಗತ್ ಜಾಲಿ. ಸಭಾರ್ ಕೊಂವೆಂತಾಂ, ಮಂದಿರಾಂ, ಶಾಲಾಂ ತಸೆಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಿಂ.

ಅಕುಮೊಲಿ ಆನಿ ಅಮೊಟ್ರಿಸ್ ಶಹರಾಂ, ಪೆಸ್ಕಾಲಾ ದೆಲ್ ಟ್ರೊಂಟೊ ಹಳ್ಳಿ ತಸೆಂ ಆರ್ಕ್ವಾಟಾ ದೆಲ್ ಟ್ರೊಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೀವ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ರೋಮ್ ಶಹರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆ. ಆಪ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ತಸೆಂ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ದೊಂಗ್ರಾಂವಯ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ಸಭಾರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಗರ್ಮೆ ದೀಸಾಂಚಿ ಗರ್ಮಿ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಗೀಮಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಪುರಾತನ್ ಘರಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಘರಾಂ ಕಠೀಣ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ಹಿಂ ಘರಾಂ ಕಾಡ್ಯೆ ಪೇಟೆಂನಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಪರಿಂ ಏಕ್ದಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಪಾಕಿಂ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಫಾಸ್ಳೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ರೂಕ್ ಕಾರಾಂ-ಘರಾಂಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರಿ ತಸೆಂಚ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ಆನಿಕೀ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಪಂದಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಸಲ್ಯಾ ಕಸ್ತಾಳಾ ಪಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಸತ್ತರ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂನಿ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ಏಕಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಬಾಛಾವ್ ಕೆಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಾ‍ರ‍್ಯಾ ಪಂದಾ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಇಗರ್ಜೊಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಪರತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ಮಾತ್ಸಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ದಾಖಯ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಹಾಲವ್ಣಿ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಣಾಮಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಇಟೆಲಿಂತ್ಲೆ ಅನ್ಭೋಗ್ದಾರ್.

ಪಸ್ಕಾರಾ ಡೆಲ್ ಟ್ರೊಂಟೊಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂಕ್ ವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಧಖೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಹಳೂ ಕೆಲೆಂನಾ. ಪಸ್ಕಾರಾ ಡೆಲ್ ಟ್ರೊಂಟೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಭಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಶೆಂಬರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಿ ಘರಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಲೋಕಾಕ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲುಟ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಘರಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾ ಗಚ್ಚ್ ಆಸೊನ್ ಅಶೀರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂವೊನ್ ಗುಂವೊನ್ ವೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಪ್ ಕಠೀಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕಾ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಡೊನ್ ಲೋಕಾಕ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಕಸೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೀರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ವೇಳ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸಭಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಚಾರ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಆಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸುಶ್ರೂಶೆ ಖಾತಿರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ತಸೆಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ಹೆರಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊನ್.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಉರ್ಲಾಂ ಫಕತ್ ವ್ಹಡ್ ಆಕಾರಾಚೆ ಫಾತೊರ್, ಖಡ್ಪಾ ಕುಡ್ಕೆ, ಪಡೊನ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ, ಇಗರ್ಜಾಂ, ಕಟ್ಟೋಣಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಧುಳ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆ ಘರಾಂ ಉಭಾರುಂಕ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆ ರುಕಾಡಾಚೆ ಬೀಮ್, ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೊ ರುಕಾಡಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಆತ್ತಾಂ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ರುಪಾಚಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಮಧೆಂ ಪುರುನ್ ವಚೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ಬೃಹತ್ ಫಾತೊರ್, ರುಕಾಡ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಕಾಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾತ್‍ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಸೆಂ಼ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾಂ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಶೆಂಬೊರೊಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗೂಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಹ್ಯಾ ಏಕಾಚ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆನ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಣಿಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ತುರ್ಥ್ ಸಭಾ ಆಪವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೌಂಡೇಶನಾಂತ್ಲೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಹಜಾರ್ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ತುರ್ಥ್ ಕುಮಕ್ ಇಟೆಲಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲಿ ತಸೆಂಚ್ ಇಟೆಲಿಂತ್ಲೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂದೆ ತುರ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ವಾವ್ರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆತಾಂ ಸ್ವೀಡನಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಬ್ ಕೋರ್ಲು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್.

ಇಟೆಲಿಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಟ್ಟಿಯೊ ರೆಂಝಿನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ ಕೀ ಸರ್ಕಾರ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ಪರತ್ ಉಭಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಂಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮುಖಾರುನ್.

ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಕಾಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಗೊಸ್ತಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತೋರಿಚೆ ಥೊಡೆ ಫಾತೊರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಶಿಂ ಲೋಕಾ ಪಯ್ಕಿ ದೊನ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಅಮೇಟ್ರಿಸಾಚೊ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಖೇರಿಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಣ್ಣಾಸಾವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಖಾಣಾವಳಿಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬುದ್ವಾರಾ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ಣಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್‌ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಇಟೆಲಿಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾಂ ಜೀವಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಂತ್ 8,300 ಲೋಕ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಆಜೂನ್ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಟೆಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ತ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆ ಪಂದಾಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಂತ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ತುರ್ಥಾನ್ ಬಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತೊ ಸರ್ಗಾವಯ್ಲೊ ದೇವ್ ವ ತ್ಯಾ ಪಾತಾಳಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ.

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪೋಲೀಸ್, ಉಜ್ಯಾ ಝುಜಾರಿ, ಸೊಜೆರ್ ತಸೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಳಾನಾಸ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಸ್ತಾಳ್ಯಾ ಪಂದಾ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 215 ಲೋಕಾಕ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂನಿ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಗೀಮೆ ರಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಡೇರಿಯೊ ಫ್ರಾನ್ಸೆಚೀನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ 293 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸುವಾತ್ಯೊ, ಸಭಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಏಕ್‍ಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ವ ಕಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಪಡೊನ್ ಅರ್ಧ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಶೆಂಬೊರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯೊ ಪುರಾತನ್ ಇಗರ್ಜೊ ಮೊಡುನ್ ನವ್ಯೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಸೆಂಚ್ ಲೋಕಾನ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ನವ್ಯಾ ಮಾದರಿಚ್ಯೊ ತಸೆಂಚ್ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚ್ಯೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಹರ್ಕತ್ ಆಸ್ಚಿನಾ.

►  ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Check Also

ಕೇರಳ : ಸ್ರಾವಾಂತೀ ಸಾಳಕ್ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಬರಿಮಲೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ 'ಧರ್ಮ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್'ಗೀ?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಪುಣ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್, ದಣ್ಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಪಿಣರಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ - ಜರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ದೀವ್ಳ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾಜಪಾ ತಸ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಂ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !