ಟರ್ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಪೆಥುಲ್ಲಾ ?

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 290 ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಜಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ, 1,140 ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲೊ, 6,000 ಜಣಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ, 2,839 ಮಿಲಿಟರಿ ಅಮಲ್ದಾರಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ, ಲಾಗಿಂ 200 ಊಂಚ್ಲೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಬಂಧ್ಕಣೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ 48 ರಾಜ್ಯ್ ಜುಂತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ.

ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಸೆಪ್ ತಾಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಟವ್ಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೂಡಾಯ್ಲೆಂ ತಸೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಇನ್ಸರ್ಲಿಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಶಾಂತಿ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಜೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಫುಡೆಂ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್.

ಆಯ್ತಾರಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಟರ್ಕಿಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ಹಿ ಏಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಟರ್ಕಿಚೊ ಝಡ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಕಿರ್ ಬೊಝ್ಡಾಗ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಸ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್.

ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜ| ಬೆಕಿರ್ ಇರ್ಕಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಟರ್ಕಿಚಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಸುವಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೀರಿಯಾ ಆನಿ ಇರಾಖಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಲೊನಲ್ ಆಲಿ ಯಝಿಸಿ – ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆದಾರಿಕ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

ಆಟ್ ಟರ್ಕಿಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಜೆ ಏಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗ್ರೀಸಾಕ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರುನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆ, ಹಾಂಚಿ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಮಾರಾ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊನ್ಶಿಂ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭದ್ರತಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಉಡ್ಡಾಉಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆ ತಕ್ಶಣ್ ರಾವಯ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಶಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಇಸ್ತಾಂಬುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಸ್ಫರಸ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಸೊಜೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಭಾರುನ್.

ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಂಕ್ “ಮರಣ್ ಫಾವೊ” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಹ್ಯಾ ತುರ್ಥ್ ವೆಳಾ ಲೋಕಾಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಂಧಿತ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾ, ಆಜ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪರತ್ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಕ್ಸ್? ಟೀವಿರ್ ಜಿವಾಳ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಟರ್ಕಿಚೆ ಮುಖೆಲ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂದೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್. “ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫುಡೆಂ ಉಲವ್ನ್. “ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಆಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಶ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಟಲೊಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ ಧೃಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಟರ್ಕಿಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಲ್ವಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪರಿಂ ’ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ತೊ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ-ಫಾಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸನ್ವಾರಾ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ಚ್ಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾರ್ ಲೋಕಾನ್ ಟರ್ಕಿಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾವ್ಟೆ ಉಭಯ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಚಾರ್ನ್. ಟರ್ಕಿ ದೇಶಾಚೊ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ಲೋಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಲೋಕ್ ಪಾಶಾಂವಾನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಆಸಾ.

ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಘಟನ್ ಏಕ್ ಧಖೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಅಸೆಂ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಐಸಿಸ್ ಅನಿ ಕರ್ಡಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಮೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ರಾವವ್ನ್ ಥಂಡ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಲೋಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಭೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಜಮಾತಿ – ಜಮಾತಿ ಮಾಂಡೊನ್ ಹಾಡುನ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟರ್ಕಿಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ದುರ್ಘಟನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಗ್ತಾಪಾತ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಫೆಥುಲ್ಲಾ ಗುಲೆನಾಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಟಾ.

“ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಪುಣ್ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗುಲೆನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್. ಗುಲೆನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಂತ್ ಸ್ವತಾ ದೇಸಾಂತರ್ ವಾಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. “ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಹ್ಯಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಾಂತ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಟರ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ದುಸ್ರಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾರಿಂ – ಹಾರಿಂನಿ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಏಕಾ ತೇಂಪಾರ್ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಂಯ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಲೋಕಾಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ಟರ್ಕಿಚೆಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್ ಅಮೇಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇರಾಖ್ ತಸೆಂ ಸೀರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂಚೆರ್ ಬಾಂಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ತಸೆಂ ಹೆರ್ ಆಸಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ದಳಾಚೆಂ 39ವೆಂ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾಂಟೊ ಹಾಂಗಾ ಥಳ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಆನಿ ಅಂಕಾರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೊ ಬೋಸ್ಫರಸ್ ಸಾಂಖೊವ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ. ಮರ್ಮಾರಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ರಜಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ತುರ್ಥಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತಸೆಂ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಜೆಕ್ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ತಾಳೊ ಉಭಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ಉಪ್ರಾಟಿ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಟರ್ಕಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಅಮೇರಿಕಾ … ಫೆಥುಲ್ಲಾಕ್ ಟರ್ಕಿ ಹಾತಿಂ ದೀ :

ಆನಿ ಆತಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ, “ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಹೊ ಫೆಥುಲ್ಲಾ ಗುಲನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟರ್ಕಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ; ಹೊಚ್ ಕಾರಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಫೆಥುಲ್ಲಾಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ವ ತಾಕಾ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಅಧೀನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬರಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತರೀ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಎರ್ಡೊವಾನಾನ್ ಲೋಕಾ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಗವಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ವ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಟರ್ಕಿ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧೆಂ ಸಂಕಟ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಕಸಿ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಟರ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ ತಸೆಂ ಇರಾಖ್ ಆನಿ ಸೀರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಟರ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

1999 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಥುಲ್ಲಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ. ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಫೆಥುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಟರ್ಕಿಚಿ ಫವ್ಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಿರೋಧ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಇರಾನಾಚೊ ಶಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಇರಾನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ನಾಕಾರಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ ತಸೆಂಚ್ ಟೆಹ್ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಇರಾನಾನ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ – ಇರಾನಾ ಮಧೆಂ ಟಾಂಯ್ – ಟುಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ; ದೋನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಫೆಥುಲ್ಲಾಚೊ ವಾದ್ ವ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆತಂಕ್‍ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾ, ತಸೆಂಚ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಭರಿತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಥುಲ್ಲಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಟರ್ಕಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾ.

ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಸಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಟರ್ಕಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರ್ಡೊವಾನಾನ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿಲಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇರಿನ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Check Also

ಕೇರಳ : ಸ್ರಾವಾಂತೀ ಸಾಳಕ್ ಫುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶಬರಿಮಲೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಜ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ 'ಧರ್ಮ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಊಂಚ್'ಗೀ?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾನಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಜಪಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಪುಣ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್, ದಣ್ಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಮುಖೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಪಿಣರಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಧೊಸ್ತಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ - ಜರ್ ಶಬರಿಮಲೆ ದೀವ್ಳ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾಜಪಾ ತಸ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೆ ತರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಂ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !