ಧಾವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ 100% ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಂಗಳೂರು, ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ ಆಸುಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವತೀನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಕುನ ಕಾರವಾರ ತಾಂಯ 16 ಶಾಳೆಂತ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ 543 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕರತಾ ಆಸಚಿ. ತಾಂತು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆರತಾಂ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೊವನು 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಘೆತಲಾಂ. ಹಾಂತು ಎಸ್.ವಿ.ಶಾಳಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಖಾರ್ವಿ 99%, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ ಶಾಳೆಚೆ ರಿಶಾಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಇಶಾ ಡಿಸೋಜಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 98% ಆನಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಲಂದಾ ಶಾಳೆಚೆ ದಿಲೀಪ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಶಾಳೆಚೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚೂರ್ಯನ 97% ಅಂಕ ಘೆತಲಾಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 1,0000/- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆನಿ 16 ಶಾಳಾಕ, ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ದಿಲಾಂ. ಅಶಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸಾಂಗಲಾಂ.

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಶಾಳಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊವಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭಕರಚೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳೀಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿತ್ತಾಚಿ ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾಂ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !