ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ…ಸಾಂ. ರಿತಾ

ಸಾಂ. ರಿತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆವಯ್ರ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲೊ , ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ,ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ಸೆವಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ – ಸಾಂ.ರಿತಾ’ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೂನಾಚಾ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಭರಿತ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿಂ ಯಸಸ್ವೀ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ತಶೆಂ ಗಿತಾಂ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಜೋಯಲ್ ಪಿರೇರಿನ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಫಾ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಗೀತಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ.

ಜುಸ್ತ್ 6 ವರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ ‘ಚೋರ್ ಸರ್ಗಾರ್!’ ಮಟ್ವೊ ನಾಟಕ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ನಾಟಕಾಂಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ರುಜಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಂಗೀತ್ ವಿಧ್ವಾನ್ ಬಾ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ‘ಅಭಯಾ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ , ಬರಯ್ಣಾರ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ವಿಜೇತ್ ಲೇಖಕ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ , ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ , ಆನಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೊಸ್ಸಿ ತಿಯೊದೊರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !