Trending Now

ಸುಕ್ರಾರಾ 22 ವೆರ್ : ದುಬಂಯ್ತ್ ಕಲಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ವೆಚೊಗಿ ರಾಂವ್ಚೊ ?

ಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊಚ್. Precious Parties and Entertainment Services ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ದುಬಾಯ್ , ಜುಮೈರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಹಾಂಗಾ 22.06.2018 ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ಸವಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಲೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಫಾಣಾರ್ ಆವಿತ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ಹಿಂ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಧಲಾಯ್ತಾಲಿಂ ತರ್, ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಯುವ ವಿಭಾಗ್ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯದ್ಭುತ್ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂತೊಸಾಕ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಹಾಸ್ಯ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನವೊಚ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೊ ತೆರಾವೊ ನಾಟಕ್ ವೆಚೊಗೀ ರಾಂವ್ಚೊ ? ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ಧಾನಾ ಕಲಾಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂ ಪರಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಧಲಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜಾಯ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ನವೊಚ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಆಸಲೊ ಎಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಥಾವಸ್ತುಂತ್ ವಿಣ್ಲೊಲೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕೊಮೆಡಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕೊಮೆಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ , ಟ್ರ್ಯಾಜೆಡಿ , ಲಡಾಯ್ ಆಶೆಂ ಮನೋರಂಜನಾಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಆಂಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ ಕಲಾಕರ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಕಿರಣ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ವರ್ನನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ , ಪಾವ್ಲ್ ಪಾಲಡ್ಕ , ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್, ಹೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವೆನಿಶಾ ರೋಡ್ರೀಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಭುತ್ ನಟನಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ರೊಹನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ಧಾನಾ ಕಲಾಕರ್ ಹಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಆಯೋಜಕ್ ಡೈನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಹಾರ್‌ಭಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಚಾಯ್ ಉಣೆಂಪಣಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಡೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿನಾ. ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಭೊವ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ “ಹೊ ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ನಾಟಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಣಾಂಕಿ ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮೋಲ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾ. ನಾಟಕಾಚೊ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 30 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ 50 & 75 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಫಲ್ಯಾಂ ಬಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕುನ್ ವೆತೆಲ್ಯೊ.

ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಬೊಜಾಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಥಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾವ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಂಗಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಮಝೆಧಾರ್ ಸಾಂಜ್ ಉಬಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊ ಕೆಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ತರೀ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೊ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಘಡಿ ಆನಂದ್ ಘೆತಾಲೊ.”

ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಯೋಜಕಾನಿ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತಾರಿಕ್ ಆನಿ ವೇಳ್ : ಜ್ಯೂನಾಚಿ ಬಾವೀಸ್ ತಾರಿಕ್ , ಸುಕ್ರಾರ್, ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಥಿಯೆಟರ್, ಜುಮೈರಾ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್. ಪ್ರವೇಶ್ ಭರ್ತಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 05:30 ವ್ಹರಾರ್ ಥಾವ್ನ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !