Trending Now

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 50,000 ತಶೆಂ ತಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಮುಖ್ಡಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲಿ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, 1989 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್, ವಲೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಜ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಲಿ.

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೆಂಕಾಸವೆಂ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್, ಬೆಂಜನಪದವು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಆರ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಯಾಥೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾವುರ್‍ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್‍ಲಾಂ.

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ KSET ಪರಿಕ್ಷಾ ತಿಣೆಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ICYM-ಚಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ.

ಆಂಕ್ರಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅಂಕಣ್

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ‘ಬಾಳೊಕ್’, ‘ರಾಕ್ಣೊ’, ‘ದಿರ್ವೆಂ’, ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ‘ಕವಿತಾ’, ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ‘ಆಂಕ್ರಿ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಿಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. 2010 ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ‘ಬಾಳೊಕ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ‘ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – 2012’ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿನ್ ತಶೆಂ ಭೊಂವಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕವಿತಾ ಆರಾವ್ನ್ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಮ್ಕುರೆಂ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೇಂಯ್ ತಾಣೆಂಚ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ, ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ಅಸಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.”

‘ಮುಖ್ಡಿಂ’ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕಿಟಾಳ್ ಅಂಕಣ್ ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2012 ಜಿಕ್ಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಕಾ ಸರ್ವ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ/ ಭಾತ್ಮಿ ಕುರ್ಪಾ : ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್

11 comments

 1. Prescilla Fernandes, Mangalore

  Congratulations Wilma. Great achievement.

 2. Glany Fernandes, Mangalore

  Good news to Konkani literature world, Congratulations to Wilma Bantwal.

 3. Alphonse Mendonsa, Pangala

  Congratulations dear Wilma on receipt of coveted Central Konkani Sahitya Yuva Award. It is really a great achievement by a young writer like you. I have been a ardent follower of you and have seen your gradual rise in literature through many articles in various konkani periodicals and most importantly on Kittall.com by bagging Kittall Leo Rodrigues Yuva Puraskar in itself shows your capability as a writer. Wishing you all the best and may you reach greater heights in future. Good Luck Wilma..

 4. Geetha Shenoy, Bangalore

  Congratulations Wilma.

 5. Roshan Madtha, Mangalore

  ಪರ್ಭಿಂ ಆನಿ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್.

 6. Janet Noronha Mangalore

  Congratulations to Wilma. We are very proud of you. God Bless you with many more.

 7. Anil Nazareth, Byndore

  Proud of your achievement. Indeed a great talent.

 8. Monica Shantipura, Dublin

  Congrats Wilma. Proud of you dear. Stay Blessed.

 9. Smitha Shenoy, Mangalore

  Wilma… You made us proud… Congratulations.

 10. Richard Moras, Taccode

  Great Achievement.

 11. John Suntikoppa

  Congratulations Wilma Madam !
  Its a remarkable achievement. Proud for moments for us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !