ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್

ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್‌ ದೊತೊರ್ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್‌ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್‌ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ರಚನ್‌ ಕರ್ಚೊ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಗಾಂವಾನ್ ನೀರುಡೆಚೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ತೊ ಸಮುದಾಯ್‌ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ಹಾಚೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮೂಹ್ ಸಂವಹನ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಾಯಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸನದ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಾಯಾಥಾವ್ನ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

One comment

  1. ಕನ್ಸೆಫ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ಮಂಗ್ಳುರ್

    ಪರ್ಬಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್. ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆನಿ Mass Media expert. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾಡ್ತಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !