ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜೆ.ಸ. ಹಾಕಾ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 28 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್‌ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗ್ಣಾತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಜಯಂತ್‌ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಸ್ತಲೊ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಳಾನ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಿಚೊ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರೇಂಕ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕಾಂ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನವದ್ ಸಾತ್ತೆಸತ್ತರ್‌ ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್‌ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ನಿರ್‍ದೇಶಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೈಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕೊಲೆಜ್‌ ಆಫ್‌ ಕೋಮರ್‍ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಹಾಚೊ ನಿರ್‍ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ 4, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 3, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‌ ಏಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪದನಿಧಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ ಥೆಸಾರ್ ವಾ ಉತ್ರಾಂನಿದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದಾಂಕೋಶ್‌ ತಾಣೆ ತಯಾರ್‌ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಕೊಳಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಆಟ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಸಬ್ದಾಂಕೋಶ್ 10 ಹಜಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಕೊಳಿಂ ವಾ ಭಾಶಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಾ ವಾಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ಜಮೊ. ಪದನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಯ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ದಾಂಕೋಶ್‌ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಲಾಖಾ ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡ್ ಸಬ್ದ್‌ ಜಮೊ ಕರುನ್‌ ಆಟ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂನಿ ಎಕಾರ್‍ತ್,ಪರ್‍ಯಾಯ್‌ಅರ್‍ಥ್, ಸಮಾನರ್‍ಥ್ ಸಬ್ದ್, ಪ್ರತಿಸಬ್ದ್ ವಾ ವಿರೋದ್‌ ಅರ್‍ಥಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಲೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಗೃಂಥ್ ಹೊ. ಹ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 500 ಪಾನಾಂನಿ ಲಗ್‌ಬಗ್ 5 ಹಜಾರ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ವಾ ಉತ್ರಾಂನಿದಿ ಪರ್‍ಗಟ್‌ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್‌ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಥಿ ತಾಚಿ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಇಂಡಿಯಾಟುಡೇ’ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಚಾ 50 ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಲೇಖಕಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್‍ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ದುಸ್ರೊ ಕಿಟ್ಟೆಲ್, ಕನ್ನಡಾಚೊ ರೊಜೆಟ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಬಿರುದಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್- ಕಿಟಾಳಾಂ, ರಾಟಾವಳ್, ಆಮ್ಗೆರ್, ತಾರಾಂ ಆನಿ ಲ್ಹಾರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಂಕಣಾಂ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

2009 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ 9 ವರ್‍ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹರ್‌ ಆಯ್ತಾರಾ ‘ಉದಯವಾಣಿ’ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ‘ಚಕಿತ ಚಿತ್ತ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾಮಾದ್‌ ಅಂಕಣ್ ಬರೊವ್ನ್‌ ಆಯ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್‌ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸುರ್‍ವಾತುಂಕ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸೊದ್‌ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ತಾಣೆ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿವಿದ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್‌ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ.

ತಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಭಾರತೀಯ್‌ ಕಥೊಲಿಕ್‌ ಛಾಪ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರ್ (ಐಸಿಪಿಎ), ದಾಂತಿ, ಸಂದೇಶ, ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಎ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ – ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಭಾತ್ಮಿ : ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ / ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !