ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವಣೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಕ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೈಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತಾ : ಖಂಯಚೆಯ್ ಪದವಿಂತ್ 45 % ಅಂಕ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಕ 40% ಅಂಕ, ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಿಲ್ಯಾನಿ 60% ಅಂಕ ಜೊಡಿಲೆ ಉರಕಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ : ವರ್ಶಾಕ ಏಕ ಆಂತರಿಕ 30 ಅಂಕ, ಬಾಹ್ಯ 70 ಅಂಕ ಮೇ ಮಹಿನೆಂತ್ ಚಲ್ತಾ.

ವಿಷಯ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಾ ಇತಿಹಾಸ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕಾಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ, ನಾಟಕ, ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ, ಸಂಘಟನಾ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಭಾಶಾಂತರ, ಕಾದಂಬರಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೊಂಕಣಿ, ನಿಯೋಜಿತ ವಾವ್ರ್.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ : 2 ವರ್ಷ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ 13 ಜಣಾಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜಾಗೊ : ವಿ.ವಿ.ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ, ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ, ವೇಳ್ : ಸಾಂಜ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಪರ್ಯಂತ.

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ತಾ.

ಅರ್ಜಿ ಭರಪಾಕ ಜುಲೈ 16 ಆಖೇರಿಚೊ ದೀಸ್.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !