Trending Now

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ, ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸುಕಾ ಜಾಯತ. 2020 ಇಸವಿಯ ವೇಳಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಏಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಜಾವನ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸೊಪನ ಪಳೊವಚೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈನ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ 2 ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಲಾ 1.00 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಾರಲೆಂಕ ಆನಿ ಬಾಯ ಮನಶ್ಯಾಂಕ ತಲಾ ಏಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ರದಾನ ಕರತಾತಿ.

ನಾಮಸೂಚನಾಕ ಹ್ಯಾ ಸಕಲಚೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಜಾತಾ –

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕರತಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಆಸಚಾಕ ಪುರೊ. ಯಾ ಏಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊಯ್ ಜಾವನ ಆಸಚಾಕ ಪುರೊ. ಆನಿ 18 ವರಸ ವಯಲೆ ಜಾವನ ಆಸುಕಾ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷಿಕ ಆಡಳಿತಂತ ಆಸುಕಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಆಸುಕಾ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂದರ್ಭ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ದಾಕುನ ಅಸ್ತಿತ್ವಂತ ಆಸುಕಾ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ವತ: ತಾಂಗೆಲೆ ಬದ್ದಲ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕರಯೆತ.

ಭರ್ತಿ ಕರಚಾಕ ಅರ್ಜಿ ತಿತಿತಿ. www.vishwakonkani.org ಅಂತರ್ಜಾಲ ದಾಕುನ ಘೆವಯೆತ. ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಲೆ ಅರ್ಜಿ “ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೊಬೊ ಪ್ರಭು ನಗರ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಂವ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು – 575 016 ” ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ 20 – 09 – 2018 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರಿ ಪಾವೊವಕಾ ಜಾತ್ತಾ.

One comment

 1. Valerian Quadras

  ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ

  ಚಡಾವತ್ ಸಮಾಜೆಂನಿ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್ತಾತ್; ಪಯ್ಲೆ – ’ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾತ್ (Demand Respect)’, ದುಸ್ರೆ – ’ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂಚ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್’ (Command Respect). ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂ ವಾ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕಣಿಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ (Exaggeration) ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕೊನ್ಶಾಂತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆ ಗೂಣ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

  ಕಾಂಯ್ (2006-7) ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ, ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ರಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮಿತ್ರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಣ್ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಚ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ;
  “ತುಂಚ್‌ವೆ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ತುವೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ?, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಗೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್, ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಂ”
  ಜೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸವಯ್‌ಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ರೇಗಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವಾಳ್ವಾಟಾಪರಿಂ (Oasis) ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

  ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಹರುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂ; ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ತಾಂ, ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಗದ್ ಯೆತಾ; “ತುಜೆ …….. ಬೂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ಧಾಡ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಮಾಮ್.

  ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬುಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದೀವ್ನ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಕಾರ್ಕಳ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚರ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಆಸ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, “ಆಜ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಜೆವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ಲೆಂ; ’ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯೊಚ್ ಆಸಾ’.

  ಥೊಡೆಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ’ತುಗೆಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲಿರೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ’. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಚಿಂತ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ “ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತುಗೆಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲಿರೆ.. ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಿಚ್ ಆವಡ್ಲಿ”. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ; “ಖಂಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾ?” ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ “ಎಕ್ಯೆ ಮರ್‍ಯಾದೆಚಿ ಕಾಣಿ”. ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾತ್ಲಿ ಪುಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ತಸಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನಾಚೆರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

  ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ತಾಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಖಣ್ಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತಾ. ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಾನ್ ಫಾವೊ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮೊಗಿಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ. ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್; ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಚಿ ಖೂಬ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

  – ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !