ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್; ಕವಿತಾಪಾಠ್

ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕನ್ನಡ/ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

  

ಕಾಮಾಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2007 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯಾನಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಕನಾಂತ್, ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಜೆ? ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್, ಉದಯ್ ಎನ್ ಮಾಂಬ್ರೊಚ್ಯಾ ‘ಮನಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯನ್ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತೆಚ್, ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾವಿಶಿಂ, ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಕಶಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ಮನಶಾಕ್ ಬರೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ/ಯುವಜಣಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ‘ಆಮಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ, ಆತಾಂ ಹಿ ವೆದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಮಿನತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಚಡುಣೆಂ ಎಕುಣೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಕಾಂದಿವಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವೆಲೆಂ.

Check Also

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ - ಲಾ - ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ - ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *