ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್… ಕೋರ್ಸ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾ ತರ್ಫೆನ್ ‘ವೊವಿಯೊ – ವೇರ್ಸ್ – ಸೊಭಾನೆ – ಎಮ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫೀಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್’ ಸಂಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯೊ.

ಎಕುಣ್ ತೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ (ಸೊಮಾರ್, ಮಂಗ್ಳಾರ್, ಬುಧ್ವಾರ್) ಚಲ್ತಲೊ. ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಗೋಸ್ತ್ 25 ಭಿತರ್ ಶುಲ್ಕ್ ರು. 2000/- ಬಾಂದುನ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ತರ್ಭೆತಿಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಭೆತ್ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಏಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಫಕತ್ 25 ಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ►

ಶ್ರೀಮತಿ.ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
7829652470 / 9535359923

Check Also

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !