Trending Now

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಾಂಟಚೆ 9 ವರ್ಷಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ 24-08-2018 ಮಂಗಳೂರ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್ಸನ ಹಾಲಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ ಎಜುಕೇಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಖಂಚೇಯ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣೆಕ ವಂಚನ ಜಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ.  ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಜನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಾಚೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆರಿ ಪಾವಕಾ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಚೆ ಜನಾನಿ ಸಾಧನ ಕರನ ವಯುರ ಯೇವಚಾಕ ಆನಿ ಪ್ರಬಲ ಸಮಾಜ ಜಾವಚಾಕ ಬೆಂಬಲ ದೀವಕಾ. ತಶೀಂಚಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ರಚನ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಸುನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಾಂನಿ ಸಹಕಾರ ದೀವಕಾ ಅಶಿಂ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಾಂತ ಸಾಂಗಲೆಂ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ ಬಾಂದುನ ಆಯಿಲಾ ತೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರಕಾ ಮ್ಹೊಣುಯ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಮಾರಂಭ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಲೆ ಗೊಂಯಚೆ ಶಾಸಕ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕುಂಕೋಲಿಯೆಂಕಾರ್ ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣ ಜಾಯತ ಆಸುನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಊಣೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಅಸಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನಿ ನವೆಂನವೆಂ ಅವಕಾಶ ಸೊದುನ ಕಾಡಕಾ ಅಶಿಂ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕರನ 2010 ಇಸವಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನಾ ಆರಂಭ ಜಾವನ ಆಸುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂತ ಶೇ. 99 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಲಾಂ. 2030 ವೇಳಾರ ಆಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಪೂರಾಯ ಮಾಗಶಿ ಆಸುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ಯುವಜನ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಮುಖಾರಸುನ ವ್ಹರಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಸೊಪನ ಜಾವನ ಆಸಾ. ತೇ ಸೊಪನ ಸಾಕಾರ ಜಾತಾ ಅಶಿಂ ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಘಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರೋಶ ಕುಮಾರಿ ಹಾನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಕ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಹಾಂಕಾ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೆಲೆಂ. ಪರಗಾವಾಂತ ಸಂಶೋಧನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ವರ್ಷಾಕ 3 ಲಾಖ ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿವಚೆ ಯೋಜನಾ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡಲಾಂ. ಅಶಿಂ ಪ್ರಕಟಣ ಕೆಲೆಂ.

ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲ ದುಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಮಹಾ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾನ್ನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೀವನ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜವಾನ ಮುಖಾರ ಯೆವಚಾಕ ಉತ್ತೇಜನ ದಿವಚೆ ವಾವ್ರಾಕ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರ ಚೆ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎ. ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ವಿವರಣ ದೀವನ ತರಬೇತ ಪೋರ್ಣ ಜಾಲೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಾಂಟಲೆಂ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್. ಯೋಗೀಶ ಭಟ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕುಡ್ಪಿ ಜಗದೀಶ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಾಳಿಗಾ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ಮುಂಬಯಿ ಆನಂದರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎನ. ಪೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಯು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಣೈ, ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೇಲ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ, ಸಿ.ಎ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಮಹಾಜನ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಖಾರ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಡುಬಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಹೆರ ಮಾನೆಸ್ತ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !