ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ತೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಪಾಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 , 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ( 15 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 01.01.2004 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ (15 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ 01.01.1988 ಥಾವ್ನ್ 31.12.2003 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ – V ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ – VIII ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

   

ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೇಮಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ashawadi@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ ಯಾ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಆದಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 7021967880

ನೇಮಾಂ : ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಾಯೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ, ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ, ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ – ಮರೋಳ್, ಪಲ್ಲೊಟಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ವಸಯ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್, ವಾಶಿ/ನೆರುಳ್, ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಕಾಂದಿವಲಿ, ಮಲಾಡ್/ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ – ಎಕೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ – ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 2019 ಜನವರಿಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ (ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್), ರಾವ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ರುಪಯ್ 300 ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. (ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಚೊ ಪಯ್ಣಾ ಖರ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಾ).

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಪ್ರಾಯೆಚೆ ರುಜ್ವಾತೆ ಸವೆಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂಕ್ ದೀಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ಈಮೇಯ್ಲ್ ಪತ್ತೊ, ಪ್ರಾಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಭಾತೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಲೊ.

ಫೈನಲ್ಸಾಂತ್ (ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್) ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (ಲ್ಹಾನಾಂನಿ – ದೋನ್ ಕವಿತಾ; ವ್ಹಡಾಂನಿ – ತೀನ್ ಕವಿತಾ) ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚೆ 10 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವಿಂಚಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಕವಿತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತೊಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ.

ಫೈನಲಾಂತ್ ದೋನಯ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ತೀನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ: ರುಪಯ್ 2500 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್, ದುಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 2000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್, ತಿಸ್ರೆಂ: ರುಪಯ್ 1000 ತಶೆಂ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೊ ವಿವರ್ ►

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 12) – ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮುಖೇಲ್ಪಣ್: ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮರೋಳ್, ಪಲ್ಲೊಟಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 6) – ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಮುಖೆಲಿ: ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಜೆರಿಮೆರಿ

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 1) – ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣೀ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ವಸಯ್, ನಳಾಸೊಪಾರಾ, ವಿರಾರ್

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 7) – ಸಾಂ ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ದಾಯ್ಗೊ ರೊದ್ರಿಗಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮಿರಾ ರೋಡ್, ಭಯಾಂದರ್, ದಹಿಸರ್

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) – ಕೊಂಕಾಣ (ಮುಖೆಲಿ: ರಿಚಾರ್ಡ್ ದಿ’ಸೋಜ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ವಾಶಿ, ಸಾನ್‌ಪಾಡ, ಖೊಪರ್‌ಖೈರಾಣೆ, ನೆರುಳ್, ಜೂಹಿ ನಗರ್ ಆನಿ ಪನ್ವೆಲ್.

ನವೆಂಬರ್ 4 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮುಂಬಯ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಾಲ್ನೆಸ್ ರೇಗೊ)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಭಾಂದುಪ್

ನವೆಂಬರ್ 11 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) – ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಕಾಂದಿವಲಿ, ಚಾರ್‌ಕೊಪ್

ನವೆಂಬರ್ 18 (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 5) – ಮಲಾಡ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿ)
ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ: ಮಲಾಡ್, ಓರ್ಲೆಮ್, ಮಾಲ್ವಾಣಿ

ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ashawadi@gmail.com ಹ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡುಂಯೆತಾ ಯಾ ಸರ್ತೆ ದಿಸಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಆದಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಫೊನ್ ನಂಬರ್: 7021967880

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !