ಮಾಹೆತ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ನಯ್ – ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ದ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ

“ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಗಿನ್ಯಾಚಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಜಶೆಂ ಗೂಗಲ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಫಕತ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಯ್. ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜಾಯ್, ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ ಪೂತ್, ಬಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ’ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್’ ಸಂಪಾದುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ದ್ ಫುರ‍್ಟಾಡೊ.

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಪೋಶಕಾಂ ಭಿರಾಂತೆಂತ್ ಆಸಾತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಿದ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆ ಬರೆ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ನಿರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ತುಮಿ ಜೊಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಕೃತಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತುಮ್ಚಿ ಸಕತ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕರಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿವೇಶಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತೋ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಷಣ್ಮಾಸಿಕ್ ಪತ್ರ್ ’ಲ್ಹಾರಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ’ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫುರ್ತಾಡೊ ಹಾಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾಂತ್ 93 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವಿವಿಧತೆಂತ್ ಏಕತಾ ಹೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಆಸುನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂಚೊ ಹಾಂಗಾ ವ್ಯಾಪಕ್ ಉಪೆಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್, ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಾ| ವೈ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಹಾಣೆ ’ಲ್ಹಾರಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ’ ಪತ್ರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆ. ಮುಂದರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ “ಆಜ್ ಚಡುಣೆಂ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ಲಾಕ್ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ವಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್ ಭಾಶೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಪೂರಕ್”

2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೋ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತೆಚೆರ್ ಸಂತೊಸ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಪ್ರೊ| ಶ್ರೀಪಾದ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಟ್ವೀನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಬರಪ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಶಾ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಗಿತಾದ್ವಾರಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಪಯ್ ಹಿಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರೋಶನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಿಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಗಿರಿದರ್ ಪಯ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಎಡ್ನಾ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ರೋಶನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಪ್ರೊ| ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಚೆಂ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಶಿಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !