ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ – ಸತ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಸತ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಣಾ ಖರ್ಚ್, ರಾವ್ಪಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳಯ್ತಲೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಾತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಶಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚರ್ಚ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ‘ಮಹಿಮಾ’ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ – ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಶೇಸ್ ರಂಗ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಣಾ ಖರ್ಚ್, ರಾವ್ಪಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳಯ್ತಲೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ.

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಚಲ್ತಲೆ ►

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಮರೋಳ್, ಪಲ್ಲೊಟಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ – ಮುಂಬಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮುಖೇಲ್ಪಣ್: ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸ್)
ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 – ಜೆರಿಮೆರಿ – ಮುಂಬಯ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಮುಖೆಲಿ: ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್)
ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 – ವಸಯ್, ನಳಾಸೊಪಾರಾ, ವಿರಾರ್ – ಮುಂಬಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್)
ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5 – ಮಿರಾರೋಡ್, ಭಯಾಂದರ್, ದಹಿಸರ್ – ಮುಂಬಯ್. ಸಾಂ ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ದಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್)
ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 – ವಾಶಿ, ಸಾನ್ಪಾಡಾ, ಖೊಪರ್‌ಖೈರಾಣೆ, ನೆರುಳ್, ಜೂಹಿ ನಗರ್ ಆನಿ ಪನ್ವೆಲ್ – ಮುಂಬಯ್. ಕೊಂಕಾಣ (ಮುಖೆಲಿ: ರಿಚಾರ್ಡ್ ದಿ’ಸೋಜ್)
ನವೆಂಬರ್ 4 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 – ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್, ಭಾಂಡುಪ್ – ಮುಂಬಯ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮುಂಬಯ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಾಲ್ನೆಸ್ ರೇಗೊ)
ನವೆಂಬರ್ 11 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 – ಕಾಂದಿವಲಿ, ಚಾರ್ಕೊಪ್- ಮುಂಬಯ್. ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್)
ನವೆಂಬರ್ 18 : ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 3 – ಮಲಾಡ್, ಓರ್ಲೆಮ್ – ಮುಂಬಯ್. ಮಲಾಡ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (ಮುಖೆಲಿ: ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್)

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 25, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನ್, ಅಂಧೇರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2018’ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ಕೇರಳ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ►

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 : ಆಯ್ತಾರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ 1:30 -ಮಹಿಮಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಫಕತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ಚಲ್ತಲೆ ►

ನವೆಂಬರ್ 28 : ಬುಧ್ವಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪಣಜಿ – ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ನವೆಂಬರ್ 29 : ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ 10 – ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಗ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ►

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 : ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ನವೆಂಬರ್ 4 : ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಚರ್ಚ್ ಹೊಲ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ – ಐ. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್
ನವೆಂಬರ್ 18 : ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಶಿರ್ವಾ – ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚರ್ಚ್, ಶಿರ್ವಾ
ದಶೆಂಬರ್ 9 : ಸಕಾಳಿಂ 10 – ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್, ಭಟ್ಕಳ್
ದಶೆಂಬರ್ 16 : ಸಕಾಳಿಂ 10 – ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಜಯನಗರ್ ಆನಿ ಎಫ್.ಕೆ. ಸಿ. ಎ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಮುಕೆಲಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್)

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸುನ್ ತಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ದಿತಲೆಂ.

ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಫೈನಲಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತರ್ ದೋನ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತರ್ ತೀನ್ ಕವಿತಾ, ದಶೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ : Kavita Trust, 403, Venus Prime, Kadri Kambla Road, Pinto Lane, Bejai, Mangalore – 575004. ಈಮೇಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಧಾಡ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !