ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಠೇವ್ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಠೇವ್ (ಡಿಪಾಜಿಟ್) ಹಾಚಿ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ. 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.5 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 6.75 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಇ ಠೇವ್ಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನಾಂಕ್ 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7.50 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 8.00 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 7.25 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.75 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ತಾರೀಕ್ 20.09.2018 ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿದ್ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ದರಿರ್ ರೀಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

Check Also

ವಸಯ್ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !