ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಠೇವ್ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಠೇವ್ (ಡಿಪಾಜಿಟ್) ಹಾಚಿ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ. 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.5 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 6.75 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಇ ಠೇವ್ಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನಾಂಕ್ 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7.50 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 8.00 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 7.25 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.75 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ತಾರೀಕ್ 20.09.2018 ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿದ್ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ದರಿರ್ ರೀಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !