ನಿವೃತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಕಾ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ತಾರೀಕ್ 05.09.2018 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವನಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯಸೆಜಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ವಾಖಣಿ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ ಜೀವನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಅನಿ ಸುಧಾರಣೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಚೊ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, 16 ಶಾಖ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಕಾಂನಿ ನಿರ್ಗಮನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ವಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ನವಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮೇಟಾನಿ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ, ಜಾಂವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರೊ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತಪ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನವ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !