ಉಬ್ಬ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿಚಾ ಶ್ರೀ ಉರ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚೆ 27 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹಾಣಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಬ್ಬ, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ದೆವಾದಿನ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡುನ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಉಬ್ಬಾಕ್ ಲಾಬ್ಚೊ ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

2 comments

  1. Richard Alvares

    ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉರ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

  2. Gerald Carlo Hasan

    ಅಭಿನಂದನ್ ಸರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !