Trending Now

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 7 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದ  ಸಾಲಾಂತ್, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬಾರ್ಕುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.45 ವೊರಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಲೂವಿಸ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾಂಚೊಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಕಶೆಂ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮಾ| ಬಾ| ರೊಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಬಾ| ದೀಪಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗರ್ಜ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೊಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವಿಶಿಂ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಬಾಪಾಂನಿ 1952 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ’ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್’ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ದರ್ಶನಾವಿಶಿಂ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಜ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಡ್ಶೆಂ ಪಾನಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್’  ಹಾಚೊ ಪ್ರತೇಕ್ ತರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಓನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ / ಡಾವ್ನ್‌ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯಾ ▼

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ ಸಾಕ್ಶಿ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶ್ಯ್‌ಚಿತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸುನ್, ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಶೇಸ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ, ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 2018 ದಸೆಂಬರ್ 28ವೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ 22ವ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂವಿಶಿಂ ಆಗೊಸ್ತಿನ್ ಡಿ ಲಿಮಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೂವಿಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಆಲಿಸ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್’ ಬುಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್/ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣಿ ಕಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಅದೃಶ್ಯ್ ಸಕತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರುನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ ಆನಿ ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರತೇಕ್ ತರಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್ ಕಾಮಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಭಾ ದಾಕವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಸೊಶಿಯೇಶನಾಚೊ ಅಭಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಿಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸಹಬೋಜನಾಸವೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಥ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೊ ಚಡುಣೆ 75 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೊ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ / ವರ್ದಿ : ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೂವಿಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. James Fernandes , Barkur / Chicago

    If Fr. Alfred had touched a nun there would have been 1000 Frank comments. But he helped 1000s gets no comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !