ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿನ್ಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಡೆ ಸಯ್ಶಿಂ ಯುವಜಣಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಂವ್ದುಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಸತ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಕವಿ ವೊಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಲ್ಲಿಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಸಕಾಳಿಂ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಸುಟೆ ನಾತಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈವರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಲ್ಲೆ ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ತುಂಚ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಜೊ ಹಾಸೊ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲೊ ಪಳೆಯಾ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್‍ತಿ ಕವಿತಾ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುಚ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:

ಆರ್ವಿನ್ ಸಿ. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಟ್ರೀಜಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ (ರಿಸರ್ವ್)

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:

ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್
ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಬಿಜೈ

ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ (ರಿಸರ್ವ್)
ಗೌರಿ ಗುಲಾಬ್ ದೇಸಾಯಿ, ಸೈಂಟ್ ಆನ್ನ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಕೊಲೆಜ್ (ರಿಸರ್ವ್)
ಶ್ವೇತಾ ಪೈ. ಎಮ್., ಮಂಜೇಶ್ವರ್ (ರಿಸರ್ವ್)

ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಚಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆತರ್ಫೆನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ :

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: ಆರ್ವಿನ್ ಸಿ. ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಟ್ರೀಜಾ ಡಿಸೋಜಾ (ದುಸ್ರೆಂ); ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ (ದುಸ್ರೆಂ); ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)

ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ಪಯ್ಲೆಂ); ನೊರ್ಮನ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ದುಸ್ರೆಂ); ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ತಿಸ್ರೆಂ)

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Joackim Mendonca

    Wonderful ! Keep It up. Advantage for Youngsters 🌹🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !