Trending Now

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ’ ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಂಬಾಹುನೆ ಹಾಣೆ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಡಾ|ಸಾಧನಾ ಕಾಮತ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಚೆಪಾಸತ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಚ್, ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್’ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ಕವಿಂಚಿಂ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪಯ್ತಚ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ, ಕವಿಂನಿ ಅಪ್ಲಿಂ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಿಂದಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತರ್ಜಣ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ|ಶೆಣಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಕವಿಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ‘ಗಹನ್’ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹರೇಕ್ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಫುಲೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂಬಯ್’ ಹಾಂತುಂ ನವೊಚ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಮ್ ನಾಗರ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾಂಚಿ’ಯೆತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವ್ಹಾಖಣ್ಣಿ ಕರುನ್, ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಕರ್ಯಾಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿವುನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಭಾತ್ಮಿ : ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !