Trending Now

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ರೆಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತಿ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹರೇಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪರತ್ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕರುನ್ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಮಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ಸಯ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಚ್, ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ಸಮೇಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ದೆಕುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

  

‘ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ’ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಆಧ್ಲೆವರ್ಸಾ ಸಯ್ತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಅಟ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ.

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಯ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕವಿತಾ: ಸುಟ್ಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್ (ಕವಿತಾ: ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಮೋರ್‍ನ್ ಆನಿ ಕವಿ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

15 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲಿಂ (ಸೀನಿಯರ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೆನಿಶಾ ರಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಕವಿತಾ: ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೊ ರಂಗ್ ಕಸ್ಲೊ?, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರಾಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

              

ಪಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ’ ತರ್ಫೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ತಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಮಾನಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ’ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ನಾ, ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸುಖ್ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಫುಡೆಂ ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹೆಂ ಭೋವ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ತಿತ್ಲಿ ಸುಡಾಳ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ತಾಂಚಿ ಮಿನತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇತನಾಚೊ ಫಳ್ ಆಜ್ ದಿಸ್ಲೊ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಾಣಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್’ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜವಾಭ್ದಾರೆಂತ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಪಯ್ಕಿಂ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಹನ್ನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಶಿಪಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವೊರಾಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ; ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್.

ಜೆರಿಮೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ; ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಜೆನಿಶಾ ರಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೋಯ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್.

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹರೇಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತಿ ಚಲ್ತಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ‘ಆತ್ಮದರ್ಶನ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಿ.

One comment

  1. Clive D'Souza

    Its a nice program to encourage youngster..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !