Trending Now

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಜಾಹೀರ

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ದೀವನ, ಮಸ್ತ ವರಸಾ ತಾಕುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವನ, ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ, ತಲೆಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಚೇತನಾ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದಿಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ’ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ’ ಹಾಜೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವನ ಆನಿ ದೊಳೆ ನಾತಿಲೆ (ಅಂಧ) ಚೆರ್ಡುಂವಾಂಗೆಲೆ ವಸತಿ ಶಾಳಾಚೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ಜಾವನ ಮಸ್ತ ದಶಕಾ ಥಾವನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲೆಲೊ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಡಾ. ಯು. ವಿ. ಶೆಣೈ, ಹಾಂಕಾ ’ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018 ದಿವಚೆ ಅಶಿಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ.

ತಶೀಂಚಿ (ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಾಂತ) ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪುತ್ತೂರಾಂತ 1970 ತಾಕುನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮುಖಾಂತರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಚಲಾಯಸತಾ ಆಸುಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಂಕ ’ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಸ್ಥಾಪನ ಕರನ ’ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾ’ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಚಲಾಯಸುನ ಆಸುಚೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಫುಕಟ ದೊಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡುನ ಸಾವಿರ ಗಟಲೆ ಜನಾಲೊ ದೊಳೆ ದೃಷ್ಠಿ ದಿವಪಾಚೆ ವಾವರಾಂತ ಆಸುಚೆ ತಶೀಂಚಿ ’ಆಧಾರ’ ಮ್ಹೊಣಚೆ ಮ್ಹಾಲಗಡೆಂಗೆಲೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಚಲಾಯಸತಾ ಆಸುಚೆ, ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಕ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಾಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಾಕ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಕ, ಅಂಗವಿಕಲಾಂಕ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಗೆಲೊ ಸೇವ ಕರಚೆ ತಸಲೆ, ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಖಾತಿರ ತಿಗೆಲಿ ಜೀವನ ದವರನ ಜನಮೊಗಾಳ ಜಾಲೆಲಿ, ಡಾ. ಪಿ. ಗೌರಿ ಪೈ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಂಕಾ ’ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018 ದಿವಚೆ ಅಶಿಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ.

ಹೆಂ ದೋನೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಜಾವನ ಆಸಾತಿ. ಹೆಂ ದೋನಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1.00 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನಪತ್ರ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಿ. 18-11-2018 ಮಂಗಳೂರಚೆ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ಚಲಚೆ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕರಚೆ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

One comment

  1. Clive D'Souza

    ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ಆನಿಂ ಪರಿಶ್ರಮಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಳ್,
    ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಡಾ. ಯು. ವಿ. ಶೆಣೈ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !