ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಜಾಹೀರ

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ದೀವನ, ಮಸ್ತ ವರಸಾ ತಾಕುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವನ, ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ, ತಲೆಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಚೇತನಾ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದಿಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ’ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ’ ಹಾಜೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವನ ಆನಿ ದೊಳೆ ನಾತಿಲೆ (ಅಂಧ) ಚೆರ್ಡುಂವಾಂಗೆಲೆ ವಸತಿ ಶಾಳಾಚೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ಜಾವನ ಮಸ್ತ ದಶಕಾ ಥಾವನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲೆಲೊ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಡಾ. ಯು. ವಿ. ಶೆಣೈ, ಹಾಂಕಾ ’ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018 ದಿವಚೆ ಅಶಿಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ.

ತಶೀಂಚಿ (ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಾಂತ) ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪುತ್ತೂರಾಂತ 1970 ತಾಕುನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಮುಖಾಂತರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಚಲಾಯಸತಾ ಆಸುಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆಂಕ ’ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಸ್ಥಾಪನ ಕರನ ’ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾ’ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಚಲಾಯಸುನ ಆಸುಚೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಫುಕಟ ದೊಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡುನ ಸಾವಿರ ಗಟಲೆ ಜನಾಲೊ ದೊಳೆ ದೃಷ್ಠಿ ದಿವಪಾಚೆ ವಾವರಾಂತ ಆಸುಚೆ ತಶೀಂಚಿ ’ಆಧಾರ’ ಮ್ಹೊಣಚೆ ಮ್ಹಾಲಗಡೆಂಗೆಲೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಚಲಾಯಸತಾ ಆಸುಚೆ, ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಕ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಾಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಾಕ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಕ, ಅಂಗವಿಕಲಾಂಕ, ಚೆರ್ಡುವಾಂಗೆಲೊ ಸೇವ ಕರಚೆ ತಸಲೆ, ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಖಾತಿರ ತಿಗೆಲಿ ಜೀವನ ದವರನ ಜನಮೊಗಾಳ ಜಾಲೆಲಿ, ಡಾ. ಪಿ. ಗೌರಿ ಪೈ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಂಕಾ ’ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018 ದಿವಚೆ ಅಶಿಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ.

ಹೆಂ ದೋನೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಜಾವನ ಆಸಾತಿ. ಹೆಂ ದೋನಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1.00 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನಪತ್ರ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಿ. 18-11-2018 ಮಂಗಳೂರಚೆ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ಚಲಚೆ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕರಚೆ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾ.

One comment

  1. Clive D'Souza

    ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ಆನಿಂ ಪರಿಶ್ರಮಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಳ್,
    ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಡಾ. ಯು. ವಿ. ಶೆಣೈ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !