Trending Now

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹಾಣಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಖಾಲ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ “ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ” ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ನಾಟಕಾದ್ವಾರಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ನಟನಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಖಜನ್ದಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ಮುಖೆಲ್ ಪೋಷಕ್ ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ಪಿರೆರಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪೊಷಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊ ಆನಿ ಕ್ಲೇನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ “ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ನಾಟಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಆಸ್ಲೊ ಡ್ರಾಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಎಕಾ ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ “ಇತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್, ಚಾ. ಫ್ರಾಚಿ ನಿತಳ್ ಭಾಸ್, ಉಂಚ್ಲೆ ಸಂಭಾಶಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ತರೀ ಹಾಣಿ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ” ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್, ದುಸ್ರೊ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಂಭಾಶಣ್, ಆನಿ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‌ಯ್ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ”

ವರ್ದಿ : ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್

One comment

  1. Clive D'Souza

    ಆಸಲೆ ನಾಟಕ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಜಾಂವ್.. ಲಾಂಭ್ ಜೀಯೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ… ಭೋವ್ ಬರಿ ವರ್ದಿ ಆನಿಂ ಜೋಕ್ತಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !