ವಸಯ್ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 2018ಇಸ್ವೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ತಶಿಚ್ ಸವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್‍ತಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ವಸಯ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ವಸಂಯ್ತ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್‍ಭಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಚ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನಾನ್ ಸ್ಪರ್‍ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿತಚ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‍ನಾಸ್ಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ದೋನ್ ಪಂಗಡಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್‍ಶನಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ (ಮುಂಬಯ್) ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ರ್‍ದ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ:

ಭುರ್‍ಗಿಂ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಕವಿತಾ: ಚೆಡೊ ಆನಿ ಚೆಡುಂ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಏಡನ್ ಐವನ್ ಪ್ರಭು (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಜೋನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಪೀಕ್-ವೀಕ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ)

ಯುವಜಣ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ವಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಎಲ್ವಿಟಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಕವಿತಾ: ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಸ್ನಾ ಆಬ್ರೆವ್ (ಕವಿತಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೇಚಲ್ ರೋಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಕವಿ ಆನಿ ಮೋರ್‍ನ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಸಂಘಟನಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಾಬ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್ ರೆಂಜಾಳ್ ಹಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮಿಯಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ನವೆಂಬರ್ ೨೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್‍ಶನಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ (ಮುಂಬಯ್) ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ:

ಭುರ್‍ಗಿಂ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ವಿಲೋನಿಯಾ ಪಾಯ್ಸ್ (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ವನಿಶಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ನೈಲ್ (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಯುವಜಣ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ವಯ್ಲಿಂ):

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೊ ರಂಗ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ಯಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ) ಆನಿ ನೊವೆಲ್ ಬಿ. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ (ಕವಿತಾ: ಸುಟ್ಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಫಿಯೋನಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್‍ಕೆಟ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ, ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ, ಬಾಬ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್, ತಶೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕಾರ್‍ಭಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್, ತಾಂಕಾಂ ತಿ ತರ್‍ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತಿ ಹಿ ದುಸ್ರೆ ವರ್‍ಸಾ ಚಲಂವ್ಚಿ, ಆಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಹೊ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಚಲಯ್ಲಾ ತರ್ ತ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !