ಉಜ್ವಾಡ್ – ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2018

  

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಖಾತಿರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಆನಿ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ಹಾಣಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅಸುನ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ನೆಮಾಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್.

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ

ಲೇಕನ್ (ಸರ‍್ವಾಂಕ್) : ವಿಷಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ (ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ), 1,500 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ: 1. ರು. 5,000/-; 2. ರು. 3,000/-; 3. ರು. 1,000/-

ಲೇಕನ್ (ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಧರ‍್ಮ್‌ಭಯ್ಣಿಂಕ್) : ವಿಷಯ್: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ (ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಮಾಸಮ್‌ಪಣ್’ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್) 1,500 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ: 1. ರು. 5,000/-; 2. ರು. 3,000/-; 3. ರು. 1,000/-

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ : 1,500 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ: 1. ರು. 4,000/-; 2. ರು. 2,000/-; 3. ರು. 1,000/-

ಚಿಕ್ಣಿ ಕತಾ : 150 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ: 1. ರು. 1,000/-; 2. ರು. 750/-; 3. ರು. 5,00/-

ಕವಿತಾ : ಇನಾಮಾಂ: 1. ರು. 2,000/-; 2. ರು. 1,500/-; 3. ರು. 1,000/-

ಹರೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರು. 500/- ಚಿಂ ಉಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ 3 ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನೆಮಾಂ

1. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎದೊಳ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾರ್, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಜೆ.

2. ಬರ‍್ಪಾಂ ಇ-ಮೆಯ್ಲಾರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. (ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪಾರ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್) ಹಾತ್ ಬರ‍್ಪಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕುಶಿನ್ ಸುಡಾಳ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಿಜೆ.

3. ಬರ‍್ಪಾಂ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್: 31 ದಸೆಂಬರ್, 2018.

4. ಇನಾಮಾಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚಿಂ. ಹಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ’ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪತ್ರಾಚೆಂ.

5. ಬರ‍್ಪಾಂ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ನಾಂವ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಎಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಪಾನಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಿಜೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

6. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತರ‍್ಕಾಕ್ – ಫೊನ್ ಕೊಲ್, ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್-ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ನಾ.

7. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ 2019 ಜನೆರ್ 16 – 31 (ಅತ್ತೂರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್) ಅಂಕ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೆಂ.

8. ಬರ‍್ಪಾಂ Uzvaad Daiji Literary Competitions 2018 ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಆಸುನ್, ಖಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಯ್ಜೆ.

: : ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ : : 

Uzvaad Fortnightly,

Bishop’s House, Udupi – 576 101

Email: editoruzvaad@gmail.com

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆನಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಲೆಲೆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !