ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ 2019 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ 2019 ವರ‍್ಸಾಚಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವರ್ ದುಬೈಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲಿ.

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನಿರ‍್ಕಾಣ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚಾ ವಗ್ಗಾಂತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ 1947 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜುಲೈ 27ವೆರ್ ಜನನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಮೈಸೂರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಿಬೆರಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಲೊಯ್ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಯ್ಲೆಂನಾ. ಖಳಾನಾಸಾಸ್ತಾನಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ದೆಣೆ ಆನಿ ಲಿಕ್ಣಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್‌ಎ ಪಧವಿಧರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ಸ್ವಜನಾತ್ಮಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ, ಶೆಂಭೊರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾಂ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಾಳಿಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಜನಪ್ರೀಯಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಕಾಶಾವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ‍್ಶನಾಚಾ ಕವಿತಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಲೂರ್ದ್ ಪ್ರಕಾಶಾನಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಯೋಗ್‌ದಾನಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಕರ‍್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಲೇಕಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆ ತಸಲಿ ನಯ್.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2019 ವರ್ಸಾಚಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 26 ವೆರ್ ದುಬೈಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ತಾಂಚೆ ವಾರ‍್ಶಿಕೋತ್ಸಾವಾ ತವಳ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಸವೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ/ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ 75 ಹಜಾರಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತೊಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಪಾಟ್ಲೆ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಾ ಉದರ‍್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !