ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್‍ಮಂದಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶೈನಲ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

     

ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ 209 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಚಿ ಆನಿ ಭಾಶೆಚಿ ಪಾರ್ಕಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಪಲಿಯಾಚಿ “ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್” ಕವಿತಾ, ಶೈನಲಾಚಿ “ನಾಕಾ, ತಾಂಚೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ” ಆನಿ ಶರ್ವಾನಿಚಿ “ನಖೆತ್ರಾಂ’ ಕವಿತಾ ಇನಾಮಾಂ ಖಾತೀರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪಲಿಯಾಚ್ಯಾ “ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್” ಕವಿತೆಂತ್ ರೂಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ರುಕಾಂಕ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಸೈಮ್ ಸಗ್ಳೊ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಶೈನಲ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯೆ “ನಾಕಾ, ತಾಂಚೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ” ಕವಿತೆಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಶರ್ವಾನಿಚ್ಯೆ “ನಖೆತ್ರಾಂ” ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಸಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 2289 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾ.

ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೋಷಕಾ ಸವೆಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ, ರಾವ್ಪಾಚಿ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್‍ತಾ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !