ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಂಚೊ ಕಾಣಿಯಾಂಬೂಕ್ ‘ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

“ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಪೂಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೃತಿಯೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತೀ ಆತಾಂತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್, ವಯ್ಜಾಕೀಯ್, ಮನೋ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗ್ಯಾನಾಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕೃತಿಯೊಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಗ್ಯಾನಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂಜಮ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹೊ ಉಣವ್ ಶ್ರೀ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹಾಣಿ ನಿವಾರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಅತಾಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊಂದಿ ಆನಿ ಪುಡಾರಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕೃತಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳೊಂದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಲ್. ಶಾನಭಾಗ ಹಾಣೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತೊ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ದಫ್ತರಾಂತ್, ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚಿ ಪಂದ್ರಾವಿ ಕೃತಿ ‘ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ’ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.


ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಯ್ರೊ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಎನ್. ಪ್ರಭು ಹಾಣೆ “ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಅನ್ನ ನುಂಗಿದ ಕೈ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಕನ್ನಡ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜಾಯ್ ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಲೇಖಕ್ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !