ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ’ಗಝಲ್’ಚೆರ್ – ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ (ಕರಾರ್ ಅಂತರ್‌ಗತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ -2) ಮಾರ್ಚ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 7 ವ್ಯಾ ಶೆಕಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಶಿಯನಾಂತ್ ‘ಖಸಿಡ/ಖಸಿದ’ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಏಶಿಯಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್? ರಾದಿಫ್, ಕಾಫಿಯಾ, ಮತ್ಲ, ಮಖ್ತ ತಶೆಂಚ್ ಬೆಹೆರ್/ಮಿಟರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕವಿತಾಪಾಠಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಗಝಲ್’ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ‘ಗಝಲ್’ ಘೆವ್ನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ್ ಚ್ಯಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಹ-ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕಾಂ ಉಪಸ್ತಿತ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುಜುನ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರ್ ಅಂತರ್‌ಗತೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪರಿಗತ್’.

Check Also

ಜೈಸನ್ ಆನಿ ವೆನಿಝಿಯಾಕ್ ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರೆನಿಟಾ, ಶಮಿತಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕಾಂ

ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆಂ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !