ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯಾ ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯೊ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಮಾನಿನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಯುವಜಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜಯ್ ಆನಿ ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಕರುಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಲಾಭ್ಲಿ, ಆನಿ ಹಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರಿಜಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ವಸುಧಾನ್ ಕವಿಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಎ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಎಕ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ವೆದಿಚೆರ್ ಬಾಬ್ ಅವ್ರೇಲಿಯುಸ್ ಪಿರೇರ್, ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ’ವೆಗಿಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಶಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !