ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ – ಆಂಕ್ರಿ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಅಂಕ್ರಿ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಬುದಾಬಿಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ವೆರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕವಿ ಗೋಶ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕವಿ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣೆ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಅನಿ ಕಾವ್ಯಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ರಿ ದೊನೀ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚೊಂ ಶೆವೊಟ್ ಏಕ್‌ಚ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೊ” ದೊನೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕವಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕಿಶೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ದವರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಆಂಕ್ರಿ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಮುಕೆಲಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳನಡೆ, ರೋಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ವಿಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್, ರುಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಆನಿ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುನ್ ಕವಿಂನಿ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಹಾಣೆ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸುವಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚೊ, ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊಂ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾರಸಿಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !