ಸೊಭಾಯ್

ಮಾಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಶಪಾತಿ. ಗೊರೆಂ, ತಾಂಬ್ಡೆಂ, ಧವೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಂಗಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಶೆಕ್ ವೊಂದಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪಕ್ಶಪಾತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್. ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ವಿಶಯ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಿಕೋನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಶ್… ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾ೦ಗಾ ಪಳೆ
ತು೦ ಕವಿ
ಕೆದಾಳಾಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಯ್ತಾಯ್
ಥಂಯ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಗೊರೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ

ತೆ೦ ತುಕಾ ಸೊಭಿತ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ
ತು೦ ತಾಕಾ ವರ್ಣು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಯ್
ತಾಚೆ ಗಾಲ್ ಗುಲೊಬಿ
ನಾಕ್ ಕಿರಾಚೆ೦
ವೊ೦ಟ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ತೆ೦ಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ
ದಾ೦ತ್ ದಾಳಿ೦ಬಾಬಿಯೊ
ದೊಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ
ಬೊಟಾ೦ ಬೆ೦ಡಾಬರಿ
ಕೇಸ್ ರಸ್ಮಾಚೆ
ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಚಿತ್ಳಾಚಿ
ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಸ೦ಗೀತ್
ತಾಚೊ ರ೦ಗ್ ಭಾ೦ಗಾರಾಬರಿ
ಹಾ! ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ತಾ

ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಹಾ೦ವೀ ಆಸಾ೦
ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾ೦ಗಾ ಪಳೆ

ಮ್ಹಜೆ ಗಾಲ್ ನಾಕ್ ವೊ೦ಟ್ ದಾ೦ತ್ ದೊಳೆ
ಬೊಟಾ೦ ಕೇಸ್ ಚಾಲ್ ತಾಳೊ
ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆಬರಿಚ್ ಆಸಾ
ರ೦ಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳೊ
ಕಾತಿಭಿತರ್ ಆಸಾ ಗೊರ್‍ಯಾಬರಿಚ್ಚ್
ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್!

ಕವಿ, ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಯ್ತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ
ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಖ೦ಯ್
ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦
ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್ಗೀ?

                  ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Check Also

ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಸಾಡೆ – ಬಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತರೀ ಜೀವನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿನ್ನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !