ಮ್ಹಜೆ ದೇವ್

ಕಾ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ’ದೇವ್’ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ. ಹ್ಯೆಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ದೆವಾಳಾಕ್ ಸಂಗಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ಮಾಗ್ತಾ. ತರ್ ಯೀ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಂತ್ ಯೀ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಜೀವ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಲ್ತಾರಿಮುಳಾಂತ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್. ಏಕ್ ಜೀವ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲುನ್. ತರ್ ಯೀ ಹಾಂಚೆಮದೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯೆ ಶಾಯ್ಲೆಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ತಲೊಯ್ ದೇವ್ ಚ್ ಆನಿ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಯೀ ತಯಾರ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿವಯ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಚೆರ್ ಮಾನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸೊನ್ ಯೀ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ದೆವಳಾಭಿತರ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾ ದೋನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಗವ್ರವಾಥಂಯ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಯೀ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳೆಪಣಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂ ತ್ ಯೀ ಮಾಗ್ಚಿ ರೀತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ ತರ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಚ್ ಶಾಂತ್ ಪಣಾಚೆಂ ದೆವಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ “ಧ್ವನಿ” ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ದೊಗಾಂಯ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂವ್
ಎಕಾಚ್ ದಾರ್ವಾಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ – ದೇವುಳಾಕ್
ತೂಂ ವಚೊನ್ ಸರ್ಪಾಡ್ತಾಯ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಮುಳಾಂತ್
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್ತಾಂ – ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್

ತೂಂ ಪಳಯ್ತಾಯ್ ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್
ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್
ತೂಂ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್
ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲುನ್

ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್

ಸರ್ಪಡೊನ್ ತೂಂ, ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ ? ನೆಣಾಂ ಹಾಂವ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್, ತುಮಿ ದೋಗ್‌ಯೀ, ದೇವ್‌ಚ್

ದೆಕುನ್ ತೂಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಟ್ತಾಂ
ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮೊಡುನ್                                                                     

► ಎಚ್ಚೆಮ್

Check Also

ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ – ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಬೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ದೊನೀ ಭರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಉಣಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಚಿಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಕತ್ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ - ವೆವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಹರ್ ಮಾಳಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಉಡಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡ್ಚಿಂ, ಫೊನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ಖಬರ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಹೆ ಕರ್ತಲೆ ಕೋಣ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ನಾಮ್‍ದಾರಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿಮ್ಚುಂಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ  ಚಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಗ್ಳಿಂ ವೆರ್ಥ್ ಜಾಲಿಂ.  ಶೆವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ತರೀ ನಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಿಮ್ಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ , ನಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಕ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ರಾವಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇರಾದೆ ನಿತಿಚೆ ಆನಿ ಪ್ರೇತನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ - ಫುಲಾಂನಿ ಫುಲ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಂವ್ತಣಿ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !