ಏಕ್ ಫುಲ್, ರಾಸ್ ಖೊಲೆ

ಚ್ಣೆಚಿ ಮಹಿಮಾ ಪಳಯಾ. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಭವ್ನ್, ಧರ್ತೆಗರ್ಭಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಚಿಂವೊನ್, ಏಕ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾತಾ, ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ರೊಂಪಿ – ರೂಕ್ ವಾ ಝಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್, ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಸುಕ್ಣ್ಯಾ – ಸಾವ್ಜಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಕಸಲೊಚ್ ತರ್ ಬೇದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ರೂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದಿತಾ, ಫುಲಾಂ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್.

ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ವಾ ಝಾಡಾಚ್ಯಾ, ಪಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ವಾಂಟೊ, ಜಾಂವ್ ಫಾಂಟೆ, ಖೊಲೆ ವಾ ಕಾಂಟೆ, ಫುಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಫಳಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಸಂವಿದಾನ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್, ದೆಶಾಚೆಂ ಸಂವಿದಾನ್‌ಚ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪ್ರಚೋದನಾಕ್, ಪ್ರಲೋಭಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೊಲೆಚ್ ಫುಲಾಂಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಹಾತೆರಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಹಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆರ್ ಆಸ್ಥಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಮಾವ್ನ್ ಪಾಪುಡ್ನ್, ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾಂವ್ಕೀ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹೊ ಆಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾನಾ, ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕುನ್ ವರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಖೊಲೆ ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಲಾಂಪ್ತಾತ್
ಪುಣ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ಎಕೇಕ್

ಫಾಂಟೊಭರ್ ಖೊಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ
ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪ್, ಪುರ್ಪುರೆ ಮಾತ್ರ್
ಪುಣ್
ಎಕಾ ಫುಲಾಕ್ ಆಸಾ ತಾಂಕ್ –
ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚಿ

ರಾಸ್ ಖೊಲೆ ಸೊಡ್ನ್
ನಾಕ್ಶೆಂನಿ ಕಿಂಪ್ಚುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ
ಫಕತ್ ಫುಲ್ –
ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೆ ತೆಕ್ಲೆಕ್ ಚಡಂವ್ಕ್
ಮುರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್
ವಾ
ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್

ಆತಾ’ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೀ
ಹಾತೆರಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್

ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ
ಎಕಾ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್
ರಗತ್ ಪಾಜ್ರೊಂಚೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ…
ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್;
ಆವಯ್ ಪಾಳ್ ಪಾಪ್ಸಲ್ಯಾರ್ ಯೀ
ಥೊಡ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ
ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂಯ್ ದೆಕ್ಲೆಂ…

 ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Check Also

ಜೆಜುಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸಾಬರಿ ಜೆಜು ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತೇ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ದೆವಾಸಾಂವ್ ಆರೋಪ್ ಕೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ. ವೊಪಾರಿಂಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಲೊ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂವಿರೋಧ್ ಝುಜ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿಣಿಯೆಸಂಘರ್ಶ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಮಾತ್ರ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ - ಜೆಜುನ್‌ಚ್ ಜರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ತಿ ಕೃತಿ ಸರ್ವ್ ಆರೋಪಾಂಥಾವ್ನ್, ಮುಕ್ತ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆಸ್ತಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಿ!

ಜೆಜು ಜಲ್ಮೊಂಚೆ ವಾ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉಟ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಫುಡ್ ಕರ‍್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆನ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಜಲ್ಮತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಮುಕಾರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮರ‍್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಜೆಜುಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !